Wizyta monitoruj眂a- Lizbona 2016

W dniach 14.04-18.04.2016r. odby砤 si wizyta monitoruj眂a praktyki odbywane w Lizbonie  przez uczniów Zespo硊 Szkó Ekonomicznych- technik informatyk i technik administracji. Monitoring przeprowadzony zosta przez dyrektora szko硑 pana Tadeusza Burczyka, wicestarost starogardzkiego pana Kazimierza Chy酬 oraz etatowego cz硂nka zarz眃u powiatu pana Patryka Gabriela.  Zespó monitoruj眂y odwiedzi wszystkie zak砤dy pracy ,w których uczniowie i s硊chacze szko硑 policealnej odbywali praktyki , przeprowadzili rozmowy z mened縠rami i opiekunami  praktyk,  mieli okazj obserwacji  pracy praktykantów. Na zako馽zenie wizyty odby硂 si spotkanie ze wszystkimi  20 praktykantami, przeprowadzone zosta硂  z nimi badanie ankietowe na temat odbywanych praktyk. Uczniowie i s硊chacze zdawali swoje relacje o wykonywanej pracy. W czasie wizyty stwierdzono, 縠 program praktyk jest prawid硂wo realizowany, mened縠rowie  oraz portugalscy opiekunowie wyra縜li bardzo dobre opinie o pracy praktykantów. Uczniowie równie wyra縜li swe zadowolenie z odbywanych praktyk, bardzo pozytywnie oceniali integracj z pracownikami portugalskimi ,byli zadowoleni  z warunków socjalnych- mieszkania i wy縴wienia.  Wszyscy praktykanci  zwracali uwag na bardzo dobre przygotowanie  oraz realizacj programu kulturowego. Zespó monitoruj眂y zapozna si równie z realizacj szkolenia nauczycieli Job Shadowing. Szkolenie by硂 bardzo dobrze przygotowane, dobór firm i instytucji , w których nauczyciele mieli okazj zaobserwowa prac oraz zapozna si z ich organizacj i funkcjonowaniem  by prawid硂wo i w砤禼iwie zorganizowany.

 Stanis砤wa G潮b-Brandt