SZKO PEA ENERGII

 Od wrze秐ia 2010 roku Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim uczestniczy w programie ekologicznym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - „SZKO PEA ENERGII”.

Program stworzony przez CEO z my秎 realizacji w szkole uczniowskiego projektu edukacyjnego  zosta skierowany do m硂dzie縴 w ca硑m kraju.

IDEA PROJEKTU

 Uczestnictwo w nim umo縧iwia realizacj za硂縠 nowej podstawy programowej w zakresie edukacji ekologicznej , energetycznej w sposób ciekawy i kreatywny. CEO zale縴 na tym, by m硂dzi ludzie rozumieli przyczyny i potrzeb poszukiwa nowych 紃óde energii. By poj阠ie gospodarowania energi nie by硂 kojarzone tylko z has砤mi, ale tak縠 by mieli oni 秝iadomo舵 realnego wp硑wu na jej wykorzystanie oraz umieli zdefiniowa obszary tego wp硑wu w 縴ciu codziennym.

TEMATYKA PROJEKTU   

Zadaniem uczniów uczestnicz眂ych w Szkole pe硁ej energii b阣zie odnajdywanie powi眤a pomi阣zy wykorzystaniem energii, a takimi obszarami 縴cia spo砮cznego, jak:

√ polityka transportowa,

√ 秝iadoma konsumpcja,

√ eksploatowanie zasobów naturalnych.

Wspólnie zastanowimy, si nad tym, jak to mo縧iwe, 縠 20 % populacji 秝iata zu縴wa 80 % energii; zbadamy, ile energii poch砤nia budynek naszej szko硑, a ile zu縴wamy my sami; przeanalizujemy, co sk砤da si na koszt 秗odowiskowy produkcji przedmiotów codziennego u縴tku i czy rzeczywi禼ie najta駍ze produkty kosztuj nas najmniej; dowiemy si, dlaczego poszukiwanie 紃óde energii innych ni ropa czy w阦iel jest tak wa縩e i odkryjemy alternatywne sposoby jej pozyskiwania.

PLAN REALIZACJI PROGRAMU

√ pa糳ziernikowa konferencja wprowadzaj眂a, (7-8.X) z udzia砮m p. El縝iety Czaji,

szkolenie e-coachingowe, dla nauczyciela – szkolnego koordynatora programu

√ zaj阠ia lekcyjne w I i II semestrze prowadzone metod warsztatów

√ pokazy pe硁ometra縪wych filmów  dokumentalnych

√ realizacja projektów w zespo砤ch uczniowskich

kwietniowe Dni Energii, których obchody wspiera Komisja Europejska,

√ mo縧iwo舵 prezentacji ciekawych projektów uczniowskich podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów M硂dzie縪wych na Zamku Królewskim w czerwcu w Warszawie.

 

Projekt jest dofinansowany ze 秗odków Narodowego Funduszu Ochrony odowiska i Gospodarki Wodnej.

Wi阠ej informacji o programie i projektach na stronie: www.edukacjaekologiczna.org

REALIZACJA PROGRAMU

7,8 pa糳ziernika - konferencja w Warszawie  z udzia砮m p. El縝iety Czaji,

√ od 20 pa糳ziernika 2010 ( 60 godzinny) kurs internetowy dla nauczyciela koordynuj眂ego program w szkole – p. El縝ieta Czaja

√ 16,17 listopada – lekcja wprowadzaj眂a na temat: ENERGIA w klasach: ITb, ITd, ITe, IITc, IITd, IIILa, IIILb, IIITc.

√ 14 grudnia – I pokaz filmowy– filmu  „WIEK GPOTY” wyró縩ianego na wielu festiwalach.  Pokaz przeznaczony jest dla zainteresowanych oraz dla  zespoów, które b阣 realizowa硑 swoje projekty w II semestrze.

 

Tags