wiczy kady moe

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej

„wiczy kady moe”

organizowana w ramach Roku Szkoy w Ruchu

Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytu „Szkoa w Ruchu” szkoom, które podejm dziaania na rzecz aktywnoci fizycznej w nastpujcych obszarach:

  

Ruch w szkole

1. wychowanie fizyczne – zajcia edukacyjne (obszar nr 1)

2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zaj wychowania fizycznego(obszar nr 2)

3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

5. pozalekcyjne zajcia sportowe (obszar nr 5

6. zajcia zorganizowane (obszar nr 6)

7. zajcia niezorganizowane (obszar nr 7)

8. aktywno z udziaem rodziny (obszar nr 8)

9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

 

Wychowanie fizyczne, zajcia klasowo-lekcyjne

Jednym z gównych zada szkoy jest agodne wprowadzenie uczniów w wiat wiedzy oraz dbao o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, spoeczny i fizyczny. Wychowanie fizyczne ksztatujc nawyk aktywnoci fizycznej i troski o zdrowie wspiera prawidowy rozwój dzieci i modziey.

Nabywanie sprawnoci fizycznej jest tylko czci wychowania fizycznego, które jest integraln czci wychowania w ogóle. Sprawno fizyczna nie jest wycznie domen, za któr odpowiada szkoa i nauczyciele wychowania fizycznego. Jest ona wypadkow zainteresowa dzieci ich rodziców, dziaa szkoy oraz mentalnoci caego spoeczestwa.

 

Wychowanie fizyczne, alternatywne formy

Od roku szkolnego 2009/2010 poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, poprzez gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne, dwie godziny obowizkowych zaj wychowania fizycznego mog by realizowane w formie zaj do wyboru przez uczniów. Pozostaa cze zaj realizowane jest w formie zaj klasowo-lekcyjnych. 

Cele prowadzenia zaj do wyboru przez uczniów:

• przystosowanie oferty szkoy do oczekiwa i potrzeb uczniów;

• zapewnienie rónorodnoci zaj, w tym dla uczniów mniej sprawnych ruchowo; oferta szkoy moe obejmowa kady rodzaj aktywnoci fizycznej np. turystyka piesza, rowerowa, górska, zajcia z gimnastyki korekcyjnej, lub dowolny sport, np. szachy;

• bardziej efektywna i blisza potrzebom uczniów realizacja zaj wykorzystujca uwarunkowania lokalne i tradycje rodowiskowe.

 

Edukacja zdrowotna

W nowej podstawie programowej znacznie silniej ni dotychczas zarysowano zwizki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. W zakres treci nauczania wychowania fizycznego zostaa wczona bowiem istotna cz treci cieki edukacyjnej – edukacja zdrowotna z dotychczasowej podstawy programowej ksztacenia ogólnego.

Edukacja zdrowotna ma na celu ksztatowanie u uczniów nawyku dbaoci o zdrowie wasne i innych ludzi oraz umiejtnoci tworzenia rodowiska sprzyjajcego zdrowiu.

 

Nasza szkoa podja zadania w nastpujcych obszarach:

Tytuy:

  1. Zajcia edukacyjne (obszar 1) - Zabawy i gry oswajajce z pik siatkow, doskonalenie zagrywki sposobem górnym.

  2. Zajcia edukacyjne (obszar 1) - Ksztatowanie koordynacji ruchowej poprzez zabaw w wycigach rzdów.

  3. Alternatywne formy realizacji zaj wychowania fizycznego (obszar nr 2) - Ksztatowanie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu. Nauka elementów ukadu choreograficznego poloneza.

  4. Alternatywne formy realizacji zaj wychowania fizycznego (obszar nr 2) - Pokonywanie tras sprawnociowych parku linowego dostosowanych do wieku uczestników.

  5. Aktywno w gronie rodziny (obszar 8) - W Zespole Szkó Ekonomicznych przez nauczycieli zorganizowany zosta Turniej Mikoajkowy Piki Siatkowej z udziaem najbliszych czonków rodziny.

  6. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3) - Rola aktywnoci ruchowej w yciu - gryi wiczenia na lodzie z wykorzystaniem yew.

  7. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3) - Pomiary wzrostu, wagi oraz obwodów ciaa. Obliczanie BMI. Rola aktywnoci ruchowej w yciu.
  8. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4) - Seminarium  "Aktywno fizyczna szans na zdrowie " zorganizowanym w dniach 24 - 25  padziernika 2013 roku w Jastrzbiej Górze przez Pomorskiego Kuratora  Owiaty w Gdasku oraz "Owiata-Lingwista" Nadbatyckie Centrum Edukacji Sp.  z o.o. Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdasku

  9. Pozalekcyjne zajcia sportowe (obszar nr 5) - Szkolna Liga futsal

Tags