Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

ERASMUS+  sektora Ksztacenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 –
„Mobilno edukacyjna”

Projekt:  „Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno ksztacenia zawodowego”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim po raz kolejny uzyska moliwo realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych : „Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno ksztacenia zawodowego”  w ramach programu ERASMUS+  sektora Ksztacenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”.

Wyjazd naszych uczniów do Wielkiej Brytanii na praktyki zawodowe jest dofinansowywany ze  rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich uczcych si w zawodzie technik ekonomista, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania w trzecim roku nauki realizuj praktyki zawodowe.

Gównym celem projektu zagranicznych praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznego dowiadczenia zawodowego, nabycie nowych kompetencji zawodowych i  jzykowych  oraz rozwinicie umiejtnoci interpersonalnych i umiejtnoci pracy w grupie, a take  poznanie kultury Wielkiej Brytanii i rodowiska zrónicowanego kulturowo. Uczestnicy projektu otrzymaj certyfikaty Europass Mobility, które w poczeniu z nabytymi kompetencjami zwiksz konkurencyjno naszych uczniów zarówno na  krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Projekt zakada wyjazd dwóch dziesicioosobowych grup, wyonionych w procesie rekrutacji z klas trzecich uczcych si w zawodzie technik ekonomista, w terminach: 05 czerwca – 16 czerwca 2017r oraz  04 czerwca – 15 czerwca 2018r.

Miejscem praktyk bd firmy funkcjonujce w Portsmouth, Hampshire w Wielkiej Brytanii.

Przed wyjazdem na praktyki zakwalifikowani uczniowie bd uczestniczyli w programie przygotowawczym, obejmujcym przygotowanie jzykowe, kulturowe i psychologiczne.

Zadania  poprzedzajce wyjazd:

  1. Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z regulaminem rekrutacji  oraz zasad jednakowego traktowania kandydatów. Wyniki rekrutacji zostan opublikowane w stronie www.
  2. Spotkanie z rodzicami w celu omówienia programu i warunków praktyk oraz zasad kontaktowania si dzieci z rodzicami w czasie odbywania praktyk.
  3. Przygotowanie jzykowe uczestników w celu sprawnego komunikowania si  podczas praktyk oraz  poza godzinami pracy, w tym poszerzenie terminologii  zawodowej i wzbogacenie mowy potocznej.
  4. Przygotowanie kulturowe pod ktem przyblienia kultury i historii, obyczajów i zasad wspóycia w wielokulturowym spoeczestwie.
  5. Przygotowanie w zakresie psychologii i dworactwa zawodowego pod ktem radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach zarówno w miejscu pracy jak i w yciu codziennym.

Nad bezpieczestwem uczniów w czasie realizacji zagranicznych praktyk zawodowych czuwa bd opiekunowie – nauczyciele Zespou Szkó Ekonomicznych

Koordynatorka

 Lucyna Szczypior

EDYCJA 2017/2018

1. Zasady rekrutacji

2. Formularz zgloszeniowy

 

EDYCJA 2016/2017

  1. Zasady rekrutacji
  2. Formularz aplikacyjny
  3. Wyniki rekrutaccji