Projekt: Zagraniczna mobilno舵 kadry edukacyjnej

Powiat Starogardzki, jako jeden z czterech powiatów województwa pomorskiego bra udzia w Projekcie: Skuteczny system kszta砪enia ustawicznego nauczycieli gwarancj wysokiej jako禼i edukacji dzieci i m硂dzie縴 jest realizowany w ramach projektu "Zagraniczna mobilno舵 szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Spo砮cznego – Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na zasadach Programu "Uczenie si przez ca砮 縴cie" Program finansowany jest z programu Kapita Ludzki w Ramach Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

Powiat starogardzki reprezentowa硑 3 osoby w tym Dyrektor - Tadeusz Burczyk, który w trakcie mobilno禼i zaprezentowa rozwi眤ania dotycz眂e doskonalenia nauczycieli ZSE. Celem udzia硊 w projekcie by硂 doskonalenie znajomo禼i komunikacji w j陑yku angielskim oraz nawi眤anie kontaktów. Projekt ma pozwoli lepiej przygotowa kolejne wyjazdy nauczycieli i uczniów w celu zwi阫szenia mobilno禼i kadry edukacyjnej i uczniów szkol眂ych si zawodowo oraz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez zdobycie nowych umiej阾no禼i zwi眤anych z planowaniem i realizacj doskonalenia zawodowego.

 

Prezentacja przedstawiona przez Dyrektora Tadeusza Burczyka w dniu 15 maja 2014r.

Wi阠ej informacji na temat projektu mo縩a zobaczy
na stronie internetowej Kuratorium O秝iaty w Gda駍ku