Szko砤 promuj眂a zdrowie

Szko砤 promuj眂a zdrowie

Program Szko砤 Promuj眂a Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkó Promuj眂ych Zdrowie, utworzonej w 1992 r. w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska zosta砤 cz硂nkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów.

W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o wspó硃racy mi阣zy Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i m硂dzie縴.

Nasza szkolna droga  w kierunku promocji zdrowia 

W roku 2012/2013 w naszej szkole podj阬i秏y dzia砤nia zmierzaj眂e do przyst眕ienia do Wojewódzkiej Sieci Szkó Promuj眂ych Zdrowie.

Okres przygotowawczy obejmowa nast阷uj眂e zadania:

Pedagog szkolny przeprowadzi砤 ankiety w秗ód uczniów, rodziców i nauczycieli badaj眂e planowanie i realizacj pracy profilaktycznej, zwracaj眂 uwag na bezpiecze駍two, profilaktyk uzale縩ie i wspó硃rac z instytucjami wspomagaj眂ymi prac wychowawcz szko硑.

Na podstawie wyników ankiet stwierdzamy, 縠 dzia砤nia profilaktyczno - wychowawcze szko硑 wspomagaj psychiczny, fizyczny, spo砮czny i duchowy rozwój ucznia oraz 縠  uczniowie czuj si bezpiecznie na terenie naszej szko硑. Zdecydowana wi阫szo舵 badanych uwa縜, 縠 nasza szko砤 powinna przystapi do sieci szkó promuj眂ych zdrowie.

Kolejne dzia砤nia to:

Koordynatorem Szkolnego Zespo硊 ds. Promocji Zdrowia jest Iwona Grudzi駍ka- pedagog szkolny.

Cz硂nkowie zespo硊 : Iwona Walendzik, Ewa Balcerzak, Margareta Moritz, Aneta Rabczuk-Szarmach, Anna Piekarska, Emilia Chilicka, Monika Spych, Krystyna patniuk, Bo縠na Litkowska, przedstawiciel SU.

Zadaniem zespo硊 b阣zie:

1. The Human Body Exhibition.

2. DEBATA – PROFILAKTYKA A TY

3. Program Profilaktyki Zaka縠 Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV

4. Uzale縩ienim mówimy Nie

5. REALIZACJA DZIA PROZDROWOTNYCH PODCZAS OBCHODÓW „ZDROWEGO TYGODNIA”  W DNIACH 24-28.03.2014 - Harmonogram.

6. ZDROWY TYDZIE – PODSUMOWANIE

7. Szko砤 Promuj眂a Zdrowie - prezentacja.

8. PLAN PRACY SZKO PROMUJEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

9. Warsztaty "BIOR ODPOWIEDZIALNOζ"

10. Pomorska Sie Szkó Promuj眂ych Zdrowie

11. Seminarium "Smaczna Szko砤"

12. Rzu palenie razem z nami

13. Rzu palenie razem z nami-  sprawozdanie

14. CZUJ, WIDZ, SSZ, RATUJ – szans na uratowanie ludzkiego 縴cia

15. Wyniki Konkursu "Przepis na 縴cie"

16, Bezpieczni na drodze

17. Stop pijanym kierowcom

Rok szkolny 2015 / 2016

PLAN PRACY SZKO PROMUJACEJ ZDROWIE

1. Zaj阠ia integracyjne i adaptacja w 秗odowisku szkolnym dla uczniów klas pierwszych.
2. Europejski Tydzie Zrównowa縪nego Transportu.
3. Konkurs powiatowy na prezentacj lub film na temat "Chro駇y si przed zaka縠niem wirusem HPV"
4. Konferencja dla m硂dzie縴 FUTURE IS COMING.
5. "Dopalacze - to nie dla mnie" - konkurs zorganizowany przez Wydzial Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku i Pomorski Urz眃 Wojewodzki.
6. Obchody iatowego Dnia Wegetarianizmu.
7. Bezpiecze駍two w sieci- CYBERPRZEMOC.
8. "Tylko zdrowy mo縠 by przedsi阞iorczy"
9. Dopalacze kradn 縴cie - prelekcja dla uczniów i pedagogizacja rodziców.
10. Rzu palenie razem z nami.
11. Jak si uczy, 縠by si nauczy?
12. III miejsce ZSE w III POWIATOWYCH MISTRZOSTWACH PIERWSZEJ POMOCY
13. CERTYFIKAT
14. Warsztat y ALKO-STOP
15. Bezpieczni na drodze
16. Konferencja na temat praw uczniowskich
17. Profilaktyka a Ty
18. Warsztat „Nie przegraj”.

Rok szkolny 2016 / 2017

1. Pomorskie Obchody iatowego Dnia FAS

2. Integracja w Owidzu

3. Europejski dzie bez samochodu

4. Konkurs ORE - ZDROWE 痀WIENIE

5. Dzie integracyjny klasy ITd

6. 25 Bieg z Polpharm

7.Chro駇y si przed zaka縠niem wirusem brodawczaka ludzkiego

8. Wojewódzki Certyfikat Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie

9. Rzu palenie razem z Nami

10. Podaruj 縴cie, podaruj krew

11. Charytatywny konkurs talentów w ZSE

12. "Bezpieczni na drodze"

13. Ci笨a bez alkoholu

14. Alko - Stop

 

Rok szkolny 2017 / 2018
    Plan pracy Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie
    Objawy_uzale縩ienia_i_konsekwencje_zdrowotne_i_spo砮czne 1
    Objawy uzale縩ienia i konsekwencje zdrowotne i spo砮czne 2
    Telefony prezentacja
    Objawy uzale縩ienia i konsekwencje zdrowotne i spo砮czne 3
    Objawy uzale縩ienia i konsekwencje zdrowotne i spo砮czne4 
1. Dzie Serca 2017
2.II Starogardzkie Obchody iatowego Dnia FAS
3. NIE MA IECI – S SUROWCE
4. AKCJA EDUKACYJNA #STOPSMOG
5. Dzie Dawcy Szpiku w naszej szkole -KOMÓRKOMANIA
6. Turniej Pierwszej Pomocy
7. Certyfikat Pomorskiej Szko硑 Z 痽ciem

Tags