Projekt wspó砯inansowany  przez Uni Europejsk w ramach 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego


Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZSE w ramach projektu „Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat”.

Z satysfakcj informujemy, 縠 szko砤 nasza przyst眕i砤 do realizacji projektu „Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat” – w ramach projektu FRSE - „Sta縠 i praktyki zagraniczne dla osób kszta砪眂ych si i szkol眂ych zawodowo”.

Dzi阫i wsparciu finansowemu ze 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego – Programu Operacyjnego Kapita Ludzki” mo縠my wys砤 uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Szwecji.

Projekt jest skierowany do uczniów klasy III kszta砪眂ej si w zawodzie technik logistyk. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego do秝iadczenia zawodowego i nowych umiej阾no禼i (certyfikaty) ale tak縠  rozwini阠ie umiej阾no禼i j陑ykowych i poznanie kultury Szwecji. Odbycie praktyki zawodowej w innym kraju  zwi阫szy szanse uczestników projektu na otwartym europejskim rynku pracy.

Projekt przewiduje wyjazd grupy o秏ioosobowej, wy硂nionej w procesie rekrutacji z klasy 3Td. Uczniowie ci odb阣  czterotygodniowe praktyki w firmach szwedzkich, zgodnie z programem nauczania,  w terminie takim samym jak ca砤 klasa tj . 29 kwietnia do 24 maja 2013 roku.

Zaplanowane s nast阷uj眂e dzia砤nia poprzedzaj眂e wyjazd:

- Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcze秐iej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem,  zapewniaj眂ym  jednakowe traktowanie kandydatów. Wyniki rekrutacji b阣 opublikowane na stronie www.

- Przygotowanie j陑ykowe uczestników przez przeprowadzenie intensywnych kursów j陑yka angielskiego w celu podniesienie sprawno禼i j陑ykowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego pos硊giwania si j陑ykiem.

- Przygotowanie kulturowe uczestników w Kusach zapoznaj眂ych ze szwedzkimi  obyczajami, tradycj, kultur i  sztuk.

Na realizacj projektu zaplanowany jest bud縠t w wysoko禼i ok. 26 000 euro.

Uczestnicy Projektu zobowi眤ani s do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach j陑ykowych i kulturowych.

W czasie realizacji Projektu nad bezpiecze駍twem uczestników czuwa b阣 opiekunowie. Uczestnikom zapewnimy:

◊ przygotowanie do wyjazdu
◊ ubezpieczenie
◊ organizacj transportu
◊ organizacj zakwaterowania i wy縴wienia
◊ kurs j陑yka angielskiego
◊ kurs przygotowania kulturowego
◊ organizacj transportu lokalnego
◊ organizacj miejsc odbywania praktyk
◊ kontrol oraz opiek podczas odbywania praktyk
◊ organizacj zaj赕 kulturowych

                                                                                                                      Koordynator Projektu

                                                                                                                            El縝ieta Czaja

 

Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczestników zagranicznych praktyk zawodowych w Szwecji w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. „Mobilno舵 zawodowa oknem na iat”

FORMULARZ APLIKACYJNY

Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat - WYNIKI REKRUTACJI

Sta縠 i praktyki zagraniczne dla osób kszta砪眂ych si i szkol眂ych zawodowo.

KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

Zagraniczne praktyki zawodowe w Szwecji

Spotkanie podsumowuj眂e

Zagraniczne praktyki zawodowe w Szwecji - broszura