Comenius – Our Common European Roots

W ramach wspópracy midzynarodowej, pod hasem „Nasze wspólne europejskie korzenie”, ruszy projekt Comenius, w który wczya si take nasza szkoa. Pierwsze spotkanie krajów partnerskich (Hiszpania, Wochy, Walia, Turcja oraz Polska) odbyo si w przepiknym miasteczku Olot, pooonym w Katalonii, w prowincji Girona.

http://roots.zse.com.pl/

Z Zespou Szkó Ekonomicznych w projekcie udzia wzili uczniowie Technikum Obsugi Turystycznej (klasa 1 Tb: Karolina Olejniczak i Jagoda Trygalska; klasa 2 Tc: Karolina Gerigk oraz Michalina Mazur), pod opiek koordynatora wymiany, pani Sylwii Borzyszkowskiej, polonistki Lucyny Bieliskiej - Sytek oraz dyrektora szkoy, pana Tadeusza Burczyka.

Zaoeniem projektu jest stworzenie produktu kocowego, który bdzie efektem wspólnej pracy wszystkich uczestników. Bdziemy szuka wspólnych korzeni czcych nasze kraje na paszczynie historii, kultury, jzyka oraz filozofii i tradycji. Gównym zadaniem jest odnalezienie rónic i podobiestw pomidzy naszymi tradycjami oraz wypracowanie wniosków pomagajcych modym ludziom sta si wiadomymi obywatelami Europy, którzy bd umieli zrozumie i szanowa innych ludzi. Projekt ma pomóc zbudowa mosty pomidzy rónymi krajami, ma ksztaci uczucie empatii i tolerancji wród uczestników. Istotne jest równie budowanie pozytywnych relacji pomidzy modymi ludmi poprzez stymulowanie ich do komunikowania si w rónych jzykach funkcjonujcych w Europie.

Spotkanie w Hiszpanii byo okazj do podzielenia si zadaniami na nastpne miesice. Poznalimy naszych partnerów, ich szkoy, kraje oraz niektóre tradycje. Uczniowie mieszkali wraz ze swoimi rówienikami z Hiszpanii w ich domach. Zwiedzilimy Olot (lecy na terenie La Garrotxa – miasteczko pooone pomidzy czterema wulkanami) i okolice, poznalimy wadze miasta oraz system edukacji w Katalonii. Zwiedzilimy klasztor z IX w. w miejscowoci Ripoll, który wyrónia si tym sporód innych budowli tego okresu, e benedyktyni przepisywali w nim ksigi pochodzce take ze wschodnich krgów kulturowych – pisma azjatyckie, muzumaskie. Poznalimy tajniki przepisywania ksig (warsztaty w skryptorium) i wietnie bawilimy si piszc gsim piórem. Zobaczylimy take najbardziej znany zabytek architektury modernistycznej – bazylik Sagrada Familia w Barcelonie. Podziwialimy Barcelon modernistyczn Gaudiego oraz katalosk odmian gotyku w tym miecie. Ale przede wszystkim mielimy moliwo rozmowy w jzyku angielskim z niezwykle interesujcymi i otwartymi ludmi. Kady z nas przywióz z Hiszpanii mas drogocennych dowiadcze i na pewno zapamitamy te wraenia do koca ycia.

Zachcamy do brania udziau w tego typu projektach, bo jak wiadomo, nic lepiej nie ksztaci jak dowiadczenie i podróe.

 

(L.B.)