Kompetencje kluczowe drog do kariery

Mija kolejny rok szkolny odkd nasi uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu „Kompetencje kluczowe drog do kariery”. Uczniowie, którzy si zakwalifikowali podzieleni s na zespoy badawcze. Dziaania Zespoów Badawczych polegaj na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach (w oparciu o analiz zjawiska, eksperyment, opracowanie na podstawie literatury przedmiotu lub konstruowanie modeli). Rezultaty tych dziaa maj charakter rónego rodzaju opracowa (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowuj,
a nastpnie prezentuj w okrelonych warunkach.

W naszej szkole mamy pi zespoów badawczych:

Co robilimy do tej pory?

Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 przygotowujemy si do matury i egzaminu zawodowego. Podczas zaj tworzy si krótkie przewodniki. Grupy matematyczne tworz zestawy maturalne w formie zada otwartych i zamknitych. Natomiast grupy informatyczne i grupa z przedsibiorczoci przygotowuje si do egzaminu zawodowego tworzc testy
i zadania egzaminacyjne.