Polsko-niemiecka wymiana m硂dzie縴

Polsko-niemiecka wymiana uczniów zosta砤 zapocz眛kowana przez nauczycieli  polonistów: Aleksandr Adamiak i Ew Balcerzak.

Uczniowie Zespo硊 Szkó Ekonomicznych bior udzia w wymianie m硂dzie縴 z dwiema szko砤mi w Niemczech.                                                               

z Berufsbildungszentrum w Diepholz – od 2007r.                                             
z Hildegardisschule w Münster – od 2008r.  

Wspólnie - podczas wymiany- zrealizowali秏y wiele projektów w Polsce i w Niemczech.

Nasze projekty s wspierane finansowo przez Organizacj Polsko – Niemieckiej Wspó硃racy M硂dzie縴 oraz Starostwo Powiatowe.

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

AUSGRABEN-EINGRABEN– 2007/2008 w DIEPHOLZ

SZKO CHLEBA- 2008/2009 w STAROGARDZIE GDA裇KIM

TITUS– 2008/2009 w MÜNSTER

BAYCKI BURSZTYN– 2008/2009 w STAROGARDZIE GDA裇KIM

CHRISTOPHORUS SEMINAR- 2008/2009 w DIEPHOLZ

PRZEMUJEMY STEREOTYPY- 2009/2010 w STAROGARDZIE GDA裇KIM

TYPISCH DEUTSCH- TYPISCH POLNISCH- 2010/2011 w MÜNSTER

CZWIEK- PRZYRODA- LAS- 2010/2011 w STAROGARDZIE GDA裇KIM

ENERGIA ATOMOWA- POLITYKA ENERGETYCZNA W POLSCE I NIEMCZECH – 2011/2012 w MÜNSTER

OD GUTENBERGA DO E- BOOKA – 2011/2012 w STAROGARDZIE GDA裇KIM

HISTORIA WSPÓZESNA W OPARCIU O OSOBIST HISTORI Z 痀CIA-WA疦Y PRZEDMIOT Z 痀CIA MOICH DZIADKÓW WRAZ Z TOWARZYSZ MU HISTORI 2012/2013 w MÜNSTER

HISTORIA WSPÓZESNA W OPARCIU O OSOBIST HISTORI Z 痀CIA-WA疦Y PRZEDMIOT Z 痀CIA MOICH DZIADKÓW WRAZ Z TOWARZYSZ MU HISTORI 2013/2014 w MÜNSTER

 LOSY NASZYCH BLISKICH WPISANE W HISTORI II WOJNY IATOWEJ  - 2014/2015 w MÜNSTER

ADAMI MIEJSC PAMI蔆I O i I II WOJNIE IATOWEJ – 2014/ 2015 w STAROGARDZIE GDA裇KIM

i阾a w Polsce i Niemczech - podobie駍twa i ró縩ice w tradycjach wielkanocnych i bo縪narodzeniowych - 2016/2017 w Starogardzie Gda駍kim 

 

 

W wymianie wzi瓿o udzia  227 uczniów i wielu nauczycieli.

 

Wymiana m硂dzie縴 jest okazj do partnerskiego wspó砫zia砤nia i prze砤mywania stereotypów. M硂dzi ludzie zyskuj umiej阾no舵 samodzielnego rozwijania nawi眤anych kontaktów i przyczyniaj si do wspó硃racy pomi阣zy obydwoma krajami.