Szkoa Sukcesu
Szkolne Koo Naukowe

Szkolne Koo Naukowe zakoczyo swoj 3-letni dziaalno.

Projekt Szkoa Sukcesu  to ponadregionalny program rozwijania umiejtnoci uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzgldnieniem przedsibiorczoci, jzyków obcych i ICT. Projekt wspófinansowany by ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W programie brao udzia 17 uczniów z klas IVTa, IVTb oraz IVTd. Ostatni rok nauki koczy si wydaniem informatora oraz zawiadcze uczestnictwa w kursie. Nastpi to w dniu rozdania wiadectw maturalnych, 28 czerwca 2013 roku.

Koo prowadzio dziaalno pod opiek pani Stanisawy Gb-Brandt i pani Magorzaty Maruszak. Uczestnicy projektu wykonywali zrónicowane prace zarówno z jzyka angielskiego, jak i z przedsibiorczoci. Celem projektu byo przygotowanie modziey do pracy w innych krajach, jak i zapoznanie z zasadami tworzenia i dziaalnoci wasnej firmy w kraju i krajach wspólnoty europejskiej.

Uczniowie pracowali indywidualnie, w zespoach, na platformie, tworzyli plakaty, prace projektowe na konkursy, w których trzykrotnie zajlimy pierwsze i drugie miejsca (jzyk angielski). Corocznie odbyway si w lipcu w Sopocie obozy naukowe, w których uczestniczya nasza modzie, godnie reprezentujc swoj szko. Bya to szansa nie tylko wzbogacenia jzyka angielskiego oraz zagadnie z przedsibiorczoci, ale równie wietna okazja nawizania wspópracy i przyjani z rówienikami z innych regionów kraju.

yczymy wszystkim uczestnikom projektu ”Szkoa Sukcesu”, aby wiedza zdobyta w czasie zaj SKN zostaa zastosowana w praktyce i przyczynia si do sukcesów na drodze zawodowej.

Opiekunowie projektu:

Stanisawa Gb-Brandt (przedsibiorczo)

Magorzata Maruszak (jzyk angielski)


Szkoa Sukcesu - prezentacja


Zajcia z jzyka angielskiego z P. prof. Magorzat Maruszak

Rozwizywanie moduów z przedsibiorczoci z P. prof. Stanisaw Gb - Brandt


PROJEKT: SZKOA SUKCESU

Witamy wszystkich uczestników Szkolnego Koa Naukowego w kolejnym  - ju 3 roku realizacji projektu Szkoa Sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejtnoci uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzgldnieniem przedsibiorczoci, jzyków obcych i ICT.  Jest to ju ostatni rok nauki, który zakoczy si wydaniem informatora. Przed nami wiele obowizków i wyzwa ale i ciekawych dziaa.  Koo prowadzi dziaalno pod opiek pani  Stanisawy Gb-Brandt i pani Magorzaty Maruszak

W okresie tegorocznych wakacji odby si obóz naukowy, w którym uczestniczyy 3 osoby z naszego Koa i  godnie reprezentoway nasz szko. Uczestnikami obozu byli:

ukasz  Wacholc   z klasy IV Ta,
Weronika  Landowska   z klasy IV Td
Jagoda Chociaj  z klasy IV Ta.

Wykady z rónych dziedzin prowadzili pracownicy Uniwersytetu Gdaskiego, a zajcia odbyway si na play i molo w Sopocie, w galerii sztuki, na stadionie PGE  Arena ,w gdyskim porcie i fokarium na Helu.

Wg opinii organizatorów wykazali si oni kreatywnoci, pracowitoci, solidnoci, zdyscyplinowaniem i zaangaowaniem, co zaowocowao bardzo dobrymi wynikami testu kocowego.

yczymy aby ten nowy rok szkolny by efektywny i pomylny w realizacji projektu.

 

W warsztatach udzia  wzia  modzie z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.