Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy” wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Informuj uczniów, którzy brali udzia w Projekcie" Pomorskie – dobry kurs na edukacj", e realizacja tego Projektu zostaa zakoczona, w zwizku z tym nie bdzie juz moliwoci uczestnictwa w kursach prawa jazdy, obsugi wózków widowych i innych kursach oraz w wyjazdach do pracodawców i na targi branowe, które realizowane byy w ramach Projektu.

 Nasza ponad trzyletnia przygoda dobiega koca, dlatego te bardzo dzikuj za zaangaowanie i bardzo owocn wspóprac!!!

                                               koordynator Projektu Stanisawa Gb-Brandt

Dnia 16 grudnia br. w Polskiej Filharmonii Batyckiej Gdasku odbya si konferencja podsumowujca ponad trzyletni realizacj projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W swej prezentacji Pani Katarzyna Mykowska, koordynatorka projektu, wskazaa m.in. osignite rezultaty projektu, omówia szczegóowo  przeprowadzone kursy oraz zakupione pomoce dydaktyczne. Przez cay okres realizacji projektu ponad 7 tysicy uczniów szkó i placówek zawodowych województwa pomorskiego zdobyo dodatkowe umiejtnoci i nowe kwalifikacje w zwizku z ukoczeniem 36 rodzajów kursów (m.in. spawanie MAG, barman i barista, monter rusztowa). Dodatkowo zakupiono w ramach projektu pomoce dydaktyczne za kwot ponad 6 mln zotych, niezbdne do realizacji zaj praktycznych na poziomie, jakiego oczekuj wiodcy pracodawcy w regionie..
Warto przypomnie, e do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” zakwalifikowano ponad 36 tysicy uczniów instytucji realizujcych ksztacenie zawodowe w województwie pomorskim, co niewtpliwie oddaje skal tego przedsiwzicia.

kk235

Projekt

Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy” wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 

W ramach Projektu " Pomorskie Dobry kurs na edukacj" odbd si kursy z doradztwa zawodowego dla uczniów zakwalifikowanych do odbycia  tych warsztatów.  Kurs przeprowadzony  bdzie  dla 4 grup. Po ukoczeniu kursu uczestnicy otrzymaj certyfikaty. Lista uczniów biorcych udzia w warsztatach w zaczniku. Termin szkolenia zostanie podany przed jego rozpoczciem.

Koordynator Projektu

Stanisawa Gb-Brandt

Kurs_doradztwo_zawodowe.pdf

Ewaluacja Projektu - Pomorskie dobry kurs na edukacj

realizowanego w naszej szkole

Rezultaty osignite : / na dzie 14 marca 2014/

 

 1. udzia w zajciach pozalekcyjnych z jzyków obcych zawodowych (jzyk angielski, jzyk niemiecki)-kursy zakoczono
 2. udzia w warsztatach doradztwa zawodowego- dla 85 osób  zakoczone w listopadzie 2013
 3. W Starogardzie  odbya si  konferencja branowa  ,w której uczestniczyli ucz.   
 4. odby sie wyjazd zagraniczny na Targi Turystyczne do Berlina dla 45 uczniów
 5. zrealizowane s   wizyty studyjne  u pracodawców-wyjazdy jednodniowe
 6. prawo jazdy kategorii B – uzyskao 30 osób
 7. obsuga wózków widowych – 20 osób
 8. doposaenie szkoy w laptopy, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, programy m.in. Office

Dziaania zaplanowane do realizacji w 2014 roku

 1. prawo jazdy kategorii  B –  przeprowadzono rekrutacj na kolejn edycj dla 24 osób , kurs rozpocznie si w kwietniu
 2. wózki widowe-  kolejny kurs planowany jest na wrzesie ,padziernik 2014
 3. warsztaty doradztwa zawodowego,- odbywaj  si aktualnie dla 4 grup-  47 uczniów
 4. prezentacja osigni i realizacji dziaa w ramach Projektu na  Powiatowych Targach Edukacyjnych,
 5.  wyjazdy krajowe i zagraniczne do pracodawców

Wane informacje - przypomnienie

 1. uczestnikami kursów, warsztatów doradztwa zawodowego, wyjazdów do pracodawców mog by wycznie uczestnicy projektu (deklaracja uczestnictwa, baza PEFS), jeden ucze moe uczestniczy wycznie w jednym kursie

koordynator Projektu 
Stanisawa Gb - Brandt

 

Realizacja programu praktyk w Turcji

W poniedziaek 26 maja 2014 r. po tygodniu odbywania praktyk opiekunki-panie  Magorzata Maruszak oraz Stanisawa Gb- Brandt dokonay kontroli praktyk w kadym z hoteli. Opiekunowie tureccy nie zgaszali adnych negatywnych opinii o praktykantach, byli z nich bardzo zadowoleni, wyraali si o ich pracy bardzo pozytywnie. Sprawdzili dzienniczki praktyk oraz dokonali stosownych wpisów.

Zajcia popoudniowe praktykantów w Turcji

Po  odbyciu praktyk w czasie wolnym organizowane s  róne zajcia -midzy innymi zajcia  sportowe. Najchtniej modzie uczestniczy w rozgrywkach w pik siatkow. W dniu wczorajszym -27 maja nasza druyna rozegraa  mecz z kolegami ze szkoy tureckiej, mecz wygralimy 3:2. Nagrody-sodycze wrczone zostay zarówno dla uczestników rozgrywek, jak i dla kibiców polskich i tureckich. Równie wczoraj rozegrany zosta mecz w pik non przez naszych uczniów oraz przez tureckich pracowników  hotelu, w którym uczniowie odbywaj swoje praktyki . Pomimo wielkiego wysiku naszych chopców i  bardzo dobrej gry Ignacego mecz przegralimy 9:7. Naley podkreli bardzo sympatyczn atmosfer rozgrywek oraz wierne kibicowanie koleanek oraz  pa opiekunek.

Stanisawa Gb-Brandt

 


PRAKTYKI UCZNIOWSKIE W TURCJI

W  dniu 18 maja 20 osobowa grupa uczniów z klasy drugiej i trzeciej w zawodzie technik obsugi turystycznej  pod opiek pani  Stanisawy Gb –Brandt oraz pani Magorzaty Maruszak wyleciaa  do Kapadocji w Turcji aby rozpocz  4 tygodniowe praktyki w  4 hotelach w miecie Aksaray.  Miasto to  pooone jest w odlegoci  200 km na poudniowy wschód od Ankary, liczy ponad 2oo tys. mieszkaców. Uczniowie  w 5 osobowych grupach odbywaj praktyki  w  hotelach : trzy, cztero i picio -  gwiazdkowych. Zarówno tureccy menederowie jak i  pracownicy hoteli przyjli ich bardzo serdecznie. Uczniowie wykonuj róne czynnoci realizujc program praktyk, korzystaj ze wskazówek i porad dowiadczonych pracowników.  Posuguj si jzykiem angielskim, zaczli uczy si sownictwa tureckiego, aby uatwi porozumiewanie si z tureckimi partnerami. W czasie wolnym zwiedzamy miasto, spotykamy si z kolegami z partnerskiej szkoy, natomiast w pierwszy weekend zaplanowane s wycieczki w Dolin Ihlary, gdzie bdziemy zwiedza  kanion o dugoci 15 km i gbokoci ok. 150 m . Najwikszym cudem Turcji jest Kapadocja. Kapadocja jest krain pooon w rodkowej czci Anatolii, pena jest niezwykych labiryntów, skalnych miast i zachwycajcych kocioów wydronych w wulkanicznej skale. W czasie pobytu  uczniowie bd mieli moliwo wyjazdu równie do tych niezwykych miejsc. Pobyt w Turcji to nie tylko zdobywanie nowych dowiadcze zawodowych , ale te poznanie innej kultury, panujcych tu obyczajów, kontaktów midzyludzkich oraz podziwianie walorów turystycznych  azjatyckiego regionu tego kraju.

 Stanisawa Gb-Brandt

 

Wycieczka przedmiotowa do Porcelany Lubiana

 

Dziaanie realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt jest realizowany przez Samorzd Województwa Pomorskiego.

W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbya si wycieczka przedmiotowa do Zakadów Porcelany Stoowej LUBIANA SA w ubianie koo Kocierzyny, w której uczestniczyo 50 uczniów klasy I Ta oraz III Ta wraz z opiekunami. Lubiana S.A. jest jednym z najnowoczeniejszych i najwikszych producentów porcelany w Polsce, Dowiedzielimy si, e Firma wyspecjalizowaa si w produkcji biaej, twardej porcelany o wysokich parametrach jakociowych . Produkuje ponad 1500 asortymentów w kilkudziesiciu fasonach. Miesiczna produkcja to 3,5 mln sztuk wyrobów. W zakresie technologii Firma dysponuje najnowszymi wiatowymi rozwizaniami. Zatrudnia cznie okoo 1600 osób.

 Porcelana LUBIANY obecna jest w wielu prestiowych miejscach, m. in. w hotelach. Spóka zaopatruje bezporednio ponad 200 hoteli, w tym: Accor Polska, Marriott, Westin, Gobiewski, Holiday Inn, Radisson, Sheraton, Hyatt i wiele innych. Dugoletnie dowiadczenie w obsudze zagranicznych rynków sprzyja rozwojowi eksportu wyrobów, obecnie do 39 krajów, ponad 80 % produkcji przeznaczonej jest gównie na eksport do USA, Niemiec, Belgii, Francji , Holandii,  Woch, Kanady, Hiszpanii, Grecji,  Danii, Wgier, Portugalii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji i innych.

Wycieczka pozwolia nam pozna organizacj duego nowoczesnego zakadu, moglimy zobaczy w peni zautomatyzowane procesy produkcji oraz mielimy okazj podziwia (a take kupowa) przepikne asortymenty wykonywanych produktów.

Koordynator Projektu : Stanisawa Gb-Brandt

 

Sprawozdanie z wyjazdu na wizyty studyjne jednodniowe do Gdaska w celu odbycia wycieczki przedmiotowej do IKEA

 

Dziaanie realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt jest realizowany przez Samorzd Województwa Pomorskiego.

 

W dniu 10 kwietnia 2014r uczniowie klas: I Tch, II Tch i III tch uczcy si w zawodzie technik handlowiec wraz z opiekunami wzili udzia w wycieczce edukacyjnej majcej na celu zapoznanie si z dziaaniem przedsibiorstwa IKEA.

W IKEA powita nas pan Andrzej Romaniuk, który zapozna nas ze struktur organizacyjn IKEA. Poznalimy genez powstania IKEA. Dowiedzielimy si e nazwa IKEA, to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter:

- Ingvar – imi,

- Kamprad – nazwisko,

- Elmtaryd – nazwa farmy,

- Agunnaryd – nazwa parafii.

Skrót ten pisany jest duymi literami oraz zachowuje form nieodmienn.

Od ponad 70 lat IKEA rozpoznawana jest dziki prostym i funkcjonalnym meblom oraz artykuom dla domu. Na wiecie znajduj si  202 domy, w których sprzedawane s szwedzkie meble, natomiast w  Polsce jest ich 7: w Warszawie, Jankach pod Warszaw, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocawiu i Gdasku. Dowiedzielimy  si e IKEA zapewnia wyjtkowe moliwoci nauki i rozwoju kariery. Zachca swoich pracowników, by sprawdzili si na rónych stanowiskach, a wiele osób wielokrotnie zmienia funkcj i kraj, w którym pracuj. Mog zaprojektowa wasn ciek kariery, zgodnie ze swoim planem rozwoju i celami na przyszo.

W spotkaniu wzili udzia  równie  inni pracownicy IKEA. Zostalimy zapoznani z dziaalnoci marketingu, logistyk, obsug klienta oraz z funkcjonowaniem restauracji IKEA FOOD. Poznalimy ofert handlow oraz dowiedzielimy si jakie usugi wiadczy sklep. Pracownicy sklepu rozdali nam katalogi, które dokadnie przejrzelimy. Na koniec spotkania pado wiele pyta ze strony uczniów, na które pracownicy sklepu chtnie i szczegóowo odpowiadali. Mielimy moliwo obejrzenia sklepu oraz przyjrzenia si pracy na poszczególnych stanowiskach. Pobyt w Gdasku zakoczylimy spacerem po miecie. Wycieczka okazaa si dla nas cennym ródem wiedzy na temat pracy handlowców w duych przedsibiorstwach handlowych. Zdobyte informacj z pewnoci wykorzystamy  w przyszoci!

 

Koordynator: Stanisawa Gb-Brandt

Kierownik wycieczki: Elbieta Szulca

 

Sukces uczniów w kwalifikacjach na praktyki zawodowe i stae do Austrii

Z prawdziw radoci i przyjemnoci odebralimy wiadomo z Firmy LKW WALTER w Wiedniu informujc o zakwalifikowaniu naszych uczniów z klasy trzeciej technik ekonomista i technik logistyk do odbywania praktyk zawodowych. Równie zakwalifikowano  4  uczniów z klasy maturalnej w zawodzie technik logistyk do podjcia pracy  w LKW WALTER po ukoczeniu szkoy. Z uczniami tymi przeprowadzona bya rozmowa kwalifikacyjna przez przedstawiciela Firmy w dniu 03.03.2014 pana Krzysztofa Adamczuka w czasie jego wizyty w naszej szkole. Kandydaci do pracy  zaproszeni zostali  na spotkanie z kierownictwem Firmy w Wiedniu, które odbdzie si w czasie drugiej wizyty uczniów i nauczycieli w Austrii w dniach 3 - 4 kwietnia 2014r. Gratulujemy!

Dyrekcja szkoy

Midzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie

Uczestnicy wyjazdu wyruszyli w pitek (07.03.) z samego rana, aby pierwszego dnia wycieczki pozna najwiksze uroki stolicy Niemiec. Zobaczylimy m.in. Bram Brandenbursk, Reichstag (siedziba niemieckiego parlamentu), przespacerowalimy si wzdu fragmentu Muru Berliskiego oraz przez Most Oberbaum. W drugim dniu, realizowalimy gówny program wyjazdu, czyli udzia w targach, w których bray udzia midzynarodowe zwizki turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podróy, organizatorzy podróy biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofert spa, firmy zajmujce si informacj turystyczn, technologiami i oprogramowaniem dla obsugi ruchu turystycznego i wiele innych.

Po targach czekaa nas podró powrotna z wykwintnym obiadem w Waczu.

Podczas caej wycieczki dopisywa nam wietny humor i pikna pogoda.

 

 Dawid Niemczyk-kierownik wycieczki

Stanisawa Gb-Brandt- koordynator Projektu

KONFERENCJA BRANOWA

W dniu 3 grudnia br. w Starogardzie Gdaskim  w  auli  I LO  odbya si konferencja branowa zorganizowana przez Departament Edukacji i Sportu Urzdu Marszakowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Projektu: „Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. Konferencja dotyczya obszaru zawodowego turystyczno-gastronomicznego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkó oraz nauczyciele województwa pomorskiego. Obecni byli  te uczniowie z klasy II Tct oraz III Tct, którzy przedstawiali oferty biur turystycznych wspópracujcych z nasz szko. Celem konferencji  byo omówienie problemów regulujcych wspóprac rónych rodowisk zwizanych ze szkolnictwem zawodowym,  takich jak szkoy, pracodawcy i jednostki samorzdu terytorialnego. W czasie konferencji do wystpie zaproszeni zostali : Pomorski Wicekurator Gabriela Albertin,  przedstawiciele Krajowego Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,  Urzdu Marszakowskiego, Powiatowego Urzdu  Pracy, Naczelnik Wydziau Edukacji Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy szkó ksztaccych w zawodach obszaru turystyczno-gastronomicznego z naszego powiatu. Bardzo dobrze przyjte zostao wystpienie dyrektora Tadeusza Burczyka ,który  zaprezentowa  przykady dobrych praktyk  stosowanych w szkole- wykorzystywanie  najnowszych technologii w nauczaniu prowadzcych  do zwikszenia efektywnoci nauczania. Dyrektor omówi dziaania szkoy  w zakresie dobrego przygotowania modziey do wejcia na rynek pracy poprzez trwae kontakty  z pracodawcami, z którymi szkoa podpisaa porozumienia o wspópracy. Podkreli znaczenie pracodawców  nie tylko we wzbogacaniu  wiedzy uczniów ale te w motywowaniu ich do osigania jak najlepszych wyników poprzez fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów w danym zawodzie. Równie  dyrektor przedstawi  uczestnictwo modziey z klas technik obsugi turystycznej w wyjazdach zagranicznych w ramach realizacji projektów UE oraz poinformowa o wyjedzie w miesicu maju 20 uczniów na praktyk zawodow do Turcji.  Naley podkreli ,e udzia w konferencji by okazj nie tylko do zaprezentowania  dziaa podejmowanych w naszej szkole- ale te do wymiany dowiadcze w zakresie szkolnictwa zawodowego.

 Stanisawa Gb-Brandt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas na modzie

Dnia 26.11.2013r. przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szkó Ekonomicznych wraz z Modzieow Rad Powiatu Starogardzkiego uczestniczyli w targach edukacyjne „Czas na modzie”, które odbyway si w Gdasku. Pojechalimy tam, aby zaprezentowa nasz szko i opowiedzie o niej oraz o projektach europejskich, w których bierzemy udzia. Swoje prezentacje przedstawiay  m. in. szkoy ponadgimnazjalne w Gdasku, Modzieowa Rada Miasta Gdask, grupy wolontariuszy z koa Caritas oraz innych organizacji. Byo wiele dodatkowych, praktycznych atrakcji, np. moglimy wasnorcznie wykona przypink, torb lub podstawk pod kubek. W czasie targów przeprowadzono dwa konkursy, mielimy wic okazj wzi udzia w niektórych konkurencjach. Wyjazd by ciekawym przeyciem dla kadego z nas

Agnieszka Felska   kl. I TA -  przedstawiciel MRPS

Stanisawa Gb- Brandt- opiekun Samorzdu

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji Projektu w roku szkolnym 2013-2014  przeprowadzane  bd nastpujce  kursy:

1).  prawa jazdy kat. B

2).  PRAWO JAZDY - II edycja 2013r. - lista zakwalifikowanych uczniów

2).  "obsuga wózków widowych"

3).  "pracownik magazynowy z obsug wózka widowego i komputera"

Obecnie  realizowane s  zajcia z doradztwa zawodowego, jzyka niemieckiego i jzyka angielskiego -termin  wrzesie  , padziernik, listopad.

W zajciach tych uczestnicz uczniowie z klas  trzecich. Po zakoczeniu warsztatów z doradztwa zawodowego oraz kursów jzykowych  kady uczestnik otrzyma  zawiadczenie ukoczenia kursu .

Równie odbywa si bd tzw. wizyty studyjne u pracodawców- wycieczki do zakadów  pracy  / informacje zawarte w poniszej tabeli/ . Wizyty przewidziane s dla klas III i IV.

lp.

nazwa i adres szkoy chccej skorzysta z dowozów

nazwa i adres pracodawcy

maksymalna liczba uczniów, którzy pojad na wyjazd studyjny

Uczniowie klas

1

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

Zakady Przemysu Cukierniczego BATYK Sp. z o.o. w Gdasku, ul.    Droszyskiego 8/11, 80-381 Gdask

50

Technik ekonomista

2

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

IKEA Gdask. ul. Zota Karczma 26 80-298 Gdask

40

Technik handlowiec

3

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

Grand Hotel ul. Powstaców Warszawy 12-14, 81-718 Sopot

20

Technik obsugi turystycznej

4

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

Terminal w Gdasku

40

Technik logistyk

Stanisawa Gb -Brandt
koordynator szkolny         

„Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

Od wrzenia 2011r. modzie naszej szkoy uczestniczy w projekcie systemowym pn.:

„Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

Projekt bdzie realizowany do czerwca 2014 r.- wspófinansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Projekt realizuje Departament Edukacji i Sportu Urzdu Marszakowskiego Województwa Pomorskiego.

 W projekcie w naszej szkole bierze udzia 525 uczniów klas I- III (dane z roku  szkolnego    2011-2012) ).
 Koordynatorem szkolnym jest p. Stanisawa Gb-Brandt, natomiast funkcj koordynatora powiatowego peni p. Rafa Kosecki.

W ramach Projektu realizowane s nastpujce dziaania:

1)  odbycie przez uczniów praktyk zawodowych zgodnych ze standardami,
2)  prowadzenie
warsztatów doradztwa zawodowego,
3) prowadzenie zaj z jzyka obcego zawodowego- angielskiego i   niemieckiego dla uczniów,
4) organizacja
kursów dajcych dodatkowe kwalifikacje dla uczniów,
5) organizacja
wizyt u pracodawców,
6) doposaenie szkolnych  pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce
dydaktyczne.

Kursy i sprzt

Obecnie nieodpatnie w ramach Projektu 14 uczniów uczestniczy w kursie na prawo jazdy.

Uczniowie klas III- 4 grupy po 15 osób uczestniczyli w zajciach jzyka angielskiego zawodowego.

W nowym semestrze prowadzone bd zajcia z jzyka niemieckiego zawodowego- 3 grupy po 15 osób.

Równie w drugim semestrze 10 osób bdzie uczestniczy w kursie obsugi wózków widowych .

Nasi uczniowie bd uczestniczy jeszcze w takich kursach jak:

* AutoCAD (2D i 3D),  Certyfikat Lokalnej Akademii CISCO,  European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych).

 

Szkoa w ramach doposaenia pracowni przedmiotów zawodowych ju otrzymaa:

♦ 23 laptopy marki Acer
projektor Epson
4 ekrany projekcyjne

Etap 2 doposaenia – II kwarta  2013 , etap 3-  II kwarta 2014 r.

Jzyk niemiecki - kurs z jzyka zawodowego

Lista osób zakwalifikowanych na kurs – obsuga wózków widowych - Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gd.

Lista kursów, które zostan przeprowadzone w realizacji Projektu w roku szkolnym 2013-2014

Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy” wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

W ramach realizacji Projektu w czerwcu przeprowadzony zosta kurs „obsuga wózków widowych”, który ukoczyo 20 uczniów z klasy IV Technik logistyk.

Informuj, e zajcia z doradztwa zawodowego bd realizowane we  wrzeniu  i padzierniku. Doradztwo zawodowe- kada grupa bdzie liczya od 10 do 15 osób. Liczba godzin warsztatów dla kadej grupy = 15 ,zajcia odbywa si bd w szkole, prowadzone bd przez doradc zawodowego z Tczewa. W zajciach tych uczestniczy bd uczniowie z obecnych klas drugich-technik ekonomista , technik organizacji reklamy, technik logistyk. Po zakoczeniu warsztatów kady uczestnik otrzyma zawiadczenie ukoczenia kursu w zakresie doradztwa zawodowego.

Równie po wakacjach odbywa si bd tzw. wizyty studyjne u pracodawców- wycieczki do zakadów  pracy  / informacje zawarte w poniszej tabeli/ . Wizyty przewidziane s dla klas III i IV.

lp.

nazwa i adres szkoy chccej skorzysta z dowozów

nazwa i adres pracodawcy

maksymalna liczba uczniów, którzy pojad na wyjazd studyjny

Uczniowie klas

1

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

Zakady Przemysu Cukierniczego BATYK Sp. z o.o. w Gdasku, ul.    Droszyskiego 8/11, 80-381 Gdask

50

Technik ekonomista

2

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

IKEA Gdask. ul. Zota Karczma 26 80-298 Gdask

40

Technik handlowiec

3

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

Grand Hotel ul. Powstaców Warszawy 12-14, 81-718 Sopot

20

Technik obsugi turystycznej

4

Zespó Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim, ul.Sobieskiego 6

Terminal w Gdasku

40

Technik logistyk

Stanisawa Gb-Brandt

Szkolny koordynator Projektu