Modzi wiedz wicej

kolejny projekt unijny w naszej szkole

 Gównym celem tego edukacyjnego projektu, skierowanego do modziey szkolnej jest podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego. 

Projekt” Modzi wiedz wicej”  jest realizowany przez Powiat Starogardzki w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu uczniowie bd podnosili swoje kompetencje w zakresie przedmiotów cisych i jzyków obcych, a take przedmiotów zawodowych. Projekt stwarza szans, nie tylko na pogbienie wiedzy specjalistycznej, ale równie zdobycie dodatkowych umiejtnoci praktycznych. Dziki uzyskanemu dofinansowaniu zostan doposaone pracownie zawodowe, które umoliwi prowadzenie zaj na sprzcie funkcjonujcym na rynku pracy. Najzdolniejsi z uczniów bd mieli moliwo odbycia patnego, miesicznego stau w okresie wakacyjnym w firmach i instytucjach z terenu powiatu. To doskonay start w karierze zawodowej i wietna okazja na nauk pracy w zespole oraz budowanie odpowiedzialnoci za wykonywanie powierzonych zada.

Asystent szkolny  projektu” Modzi wiedz wicej”

Stanisawa Gb-Brandt

1. Informacja o projekcie.
2. Regulamin rekrutacji.
3. Formularz zgloszeniowy.
4. Zalacznik do regulaminu.

Przekazania sprztu komputerowego do programu.

Stae uczniowskie

 

Tags