Projekt eTwinning

Program  eTwinning promuje szkoln wspóprac w Europie za pomoc technologii informacyjno - komunikacyjnych, dziki którym szkoy mog w prosty sposób tworzy partnerstwa w ramach rónych dziedzin tematycznych.

W realizacji projektu bierze udzia 18 osób z technikum organizacji turystyki oraz partnerskie szkoy: Stredna odborna skola Nove Mesto nad Vahom (Sowacja) oraz Liceo Statale Enrico Fermi Cecina (Wochy). Gówna ide projektu jest  przygotowanie przez uczniów partnerskich szkó prezentacji na temat rodowiska naturalnego i antropogenicznego naszego województwa, regionu i kraju. Jest to projekt kilku etapowy, który  rozpoczlimy w m-cu kwietniu, a zakoczy si w grudniu tego roku. Pierwsza cz projektu dotyczy walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego. Przygotowana w jzyku polskim i angielskim prezentacja  do koca czerwca zostanie umieszczona na stronie naszej szkoy i na portalu etwinning. Wspóprac z partnerskimi szkoami na etwinningu zajmuje si p. S. Borzyszkowska. Uczniowie TOT przygotowane  w 3-4 osobowych grupach materiay opracowuj na lekcji geografii turystycznej pod nadzorem p. M. Moritz, a tumaczeniem na j. angielski  zajmuje si p. M. Maruszak na j. angielskim zawodowym. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a najwiksz jego zalet jest walor edukacyjny obejmujcy róne obszary wiedzy i umiejtnoci.

Zespó Szkó Ekonomicznych bdc pomysodawc, peni rol koordynatora wspópracy pomidzy szkoami partnerskimi. Celem projektu jest:

♣ nabywanie wiedzy o Europie w zakresie geografii, historii i innych  wartoci stanowicych wspólne dziedzictwo kulturowe;
♣ poszerzanie wiedzy, nabywanie umiejtnoci jzykowych i komputerowych;
♣ rozwijanie umiejtnoci interpersonalnych oraz umiejtnoci wspópracy;
♣ rozbudowanie zainteresowania nasz ojczyzn, poznawanie innych kultur oraz rozpoznawanie podobiestw i rónic kulturowych i krajobrazowych;
♣ projekt jest ciekawym dowiadczeniem dla uczniów z naszej szkoy w kontekcie przyszej pracy zawodowej, poniewa bd znali wikszo walorów turystycznych Polski i Europy.

Informacje o projekcie s umieszczone na stronie internetowej szkoy, a osignite rezultaty mog by wykorzystywane w innych szkoach i krajach jako materiay dydaktyczne.

Tags