Sta縠 zagraniczne dla uczni體 i absolwent體 szk蟪 zawodowych oraz mobilno舵 kadry kszta砪enia zawodowego

Projekt wspó砯inansowany przez Uni Europejsk w ramach 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

„Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego m硂dzie縴 i doros硑ch w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W zwi眤ku z realizacj projektu „Sta縠 zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno舵 kadry kszta砪enia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilno舵 edukacyjna w sektorze Kszta砪enie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasza szko砤 po raz kolejny podj瓿a uczestnictwo w projekcie „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego m硂dzie縴 i doros硑ch w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim”.

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Portugali otrzymali秏y ze 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Uczestnikami projektu b阣 uczniowie klasy trzeciej technika informatyka, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizuj praktyk zawodow dla zawodu technik informatyk. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego do秝iadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy oraz  nabycie nowych umiej阾no禼i zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza wi阫sze mo縧iwo禼i zatrudnienia i podwy縮za  kwalifikacje zawodowe. Rozwini阠ie umiej阾no禼i interpersonalnych  - we wspó硃racy w grupie,  poznanie  ró縩orodno禼i spo砮cznej, j陑ykowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osi眊n辨 konkurencyjno舵 w dziedzinie informatyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.
 

Rok szkolny 2016/2017

 1. Zasady rekrutacji
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Wyniki rekrutacji
 4. Rezygnacja z udzia硊 w projekcie: Emanuel Okrój oraz Aleksander Wi駍ki
 5. Ostateczne wyniki rekrutacji
 6. Spotkanie z rodzicami uczniów przed wyjazdem na praktyki zagraniczne do Lizbony
 7. Zaj阠ia przygotowawcze z j陑yka angielskiego.
 8. Kurs Pierwszej Pomocy
 9. Zaj阠ia z psychologiem
 10. Wyjazd na praktyki zagraniczne: 21 maj 2017r.
 11. Praktyki zagraniczne w Lizbonie: 22.05.2017r. - 2.06.2017r.
 12. Wizyta monitoruj眂a Lizbona
 13. Program kulturowy realizowany w Portugalii
 14. Konkursu na  prezentacj multimedialn w ramach realizacji projektu praktyk zawodowych w Portugali.
 15. Wyniki konkursu na prezentacj multimedialn
 16. Wr阠zenie certyfikatów - podsumowanie realizacji projektu - 10.10.2017r.


Upowszechnianie realizacji projektu - Bieg Erasmus+

Koordynator Projektu

Andrzej Prabucki

 

 

 

 


 


PRAKTYKI ZREALIZOWANE

Archiwum - rok szkolny 2015/2016

W ramach projektu przewiduje si wyjazd jednej szesnastoosobowej grupy, wy硂nionej w procesie rekrutacji z klasy 3 Ti, która odb阣zie si w dniu 13 stycznia 2016 roku o godz. 15-tej w sali 09.

Termin realizacji praktyk zagranicznych: grupa 1 -  od 11 kwietnia 2016 roku do 22 kwietnia 2016 roku.  (wyjazd 10 kwietnia br. - powrót 23 kwietnia br.)

Przed rozpocz阠iem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu b阣 zobowi眤ani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs j陑ykowy, przygotowanie kulturowe, psychologiczne oraz z doradc zawodowym.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzaj眂ym wyjazd:

Uczestnicy Projektu zobowi眤ani s do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach j陑ykowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpiecze駍twem uczestników czuwa b阣 opiekunowie - nauczyciele z Zespo硊 Szkó Ekonomicznych.

 1. Zasady rekrutacji
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Wyniki rekrutacji
 4. Plan zaj赕 dodatkowych dla uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii.
 5. Upowszechnianie informacji o praktykach zawodowych odbywaj眂ych si za granic:
  1. Udzia w VIII Powiatowych Targach Edukacyjnych.
  2. Przygotowanie ulotek o kierunkach kszta砪enia na Targi Edukacyjne.
  3. AMA recebe delegação polaca no âmbito da modernização e simplificação administrativa em Portugal.
 6. Regulamin szkolnego konkursu na prezentacj multimedialn w ramach realizacji projektu praktyk zawodowych w Portugali.
 7. Praktyki zagraniczne w Lizbonie.
 8. Powitanie go禼i i wizyta monitoruj眂a.
 9. Technik informatyk na praktykach zawodowych w Lizbonie.
 10. Szkolenia Job Shadowing.
 11. Wizyta monitoruj眂a - Lizbona 2016
 12. Wyniki szkolnego konkursu na prezentacj multimedialn w ramach realizacji projektu praktyk zawodowych w Portugali
 13. Wr阠zenie certyfikatów - 27 luty 2017 roku.

 

Koordynator Projektu

Andrzej Prabucki