Regulamin Biblioteki

 

REGULAMIN

Biblioteki Zespou Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim

 1. Z ksigozbioru bibliotecznego mog korzysta wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoy.
 2. Wypoycza ksiki lub inne zgromadzone materiay wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowizany jest do przedoenia identyfikatora.
 3. Dokonujc zwrotów ksiek lub innych materiaów naley poda swoje nazwisko, imi i klas. Nie wolno pozostawia wypoyczonych ksiek bez wypisania ich z pamici komputera.
 4. Maksymalny czas wypoycze ksiki to jeden miesic. Za zgod nauczyciela-bibliotekarza mona j prolongowa /z wyjtkiem lektur/ na kolejny okres.
 5. Ucze moe posiada na swoim koncie wiele ksiek, w tym najwyej trzy lektury. O iloci pozostaych ksiek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Ucze, który ma nie oddan w terminie ksik nie moe korzysta z ksigozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowizany jest do szanowania wypoyczonych ksiek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypoyczon ksik zobowizany jest do niezwocznego odkupienia takiej samej ksiki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Nie wolno samemu bra ksiek z ksigozbioru podrcznego.
 10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego okrela odrbny regulamin.
 11. Czytelnik ma moliwo wypoyczenia ksiek na czas ferii i wakacji.
 12. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole ucze zobowizany jest do rozliczenia si z bibliotek.
 
 

                                                                        Opracowaa : Ewa Balcerzak

Regulamin korzystania
z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
w bibliotece szkolnej ZSE w Starogardzie Gdaskim

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mog korzysta uczniowie po okazaniu identyfikatora oraz pracownicy Szkoy.
 2. Komputery w bibliotece su do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie mona ich wykorzystywa do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 3. Praca przy komputerze moliwa jest po otrzymaniu zgody dyurujcego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczciem pracy naley wpisa si do Zeszytu korzystajcych z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Wpis ten stanowi jednoczenie zobowizanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo mona korzysta z komputera do 30 minut. Istnieje moliwo osobistej rezerwacji komputera wczeniej.
 6. Przy stanowisku komputerowym moe znajdowa si tylko jedna osoba.
 7. Uczniowie maj prawo do korzystania z komputerów przed lekcjami oraz poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 8. Korzysta mona tylko z zainstalowanych programów. Zabrania si instalowania innych programów i dokonywania zmian w ju istniejcych oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywa adnych pocze technicznych bez zgody bibliotekarza (np. wcza i rozcza kabli zasilajcych, wycza komputera).
 10. Korzystajcy z komputerów maj obowizek szanowania udostpnianego im sprztu wraz z oprogramowaniem i ponosz odpowiedzialno za wszelkie straty powstae z ich winy.
 11. Zabrania si wkadania wasnych pyt CD lub innych noników do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mog by zapisane na CD lub innym noniku i wydrukowane.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidowoci w pracy komputera naley zgasza natychmiast bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowizuje cisza, zakaz spoywania posików, nie wolno zostawia mieci.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez uytkownika postanowie niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji uytkownika.
 16. Niestosowanie si do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowizuje do naprawienia wyrzdzonych szkód.

                                                                             Opracowaa : Ewa Balcerzak