Odkrywa nieznane, tworzy nowe

Uczniowie klas III i IV Technikum Informatycznego bior udzia w projekcie pt.  "Odkrywa nieznane, tworzy nowe - program rozwijania zainteresowa fizyk". 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Zajcia w ramach projektu:

Zajcia 14 osobowych grup trwaj 3 godziny w tygodniu, 2 godz. w pracowni fizycznej, 1 godz. w pracowni komputerowej (przygotowanie zaj, opracowanie wyników zaj, kontakt z innymi uczestnikami projektu). Na potrzeby projektu zostaa utworzonaa platforma internetowa w oparciu o Moodle.

Znajduj si na niej informacje niezbdne do prowadzenia zaj (program, zadania do wykonania, sownik terminów fizycznych, fizyczny sownik polsko-angielski, informacje o grupach i nauczycielach prowadzcych zajcia, fora uytkowników, materiay szkoleniowe).

Program jest realizowany przez trzy lata w III autonomicznych etapach. W kadym etapie wszyscy uczniowie bior dwukrotnie udzia w zajciach na lokalnych uczelniach wyszych, 2 godz. wykad, pokaz, 2 godz. zajcia laboratoryjne, zwiedzanie uczelnianych pracowni fizycznych, zapoznanie si z ofert studiów.

Kada grupa uczniowska, podzielona na 2 osobowe zespoy przygotowuje propozycj dowiadczenia fizycznego, które chciaaby zaprezentowa i omówi na 3 dniowych warsztatach fizycznych. Najlepsze zespoy w sumie 20 uczniów oraz 10 nauczycieli opiekunów (160 uczniów i 80 nauczycieli w caym kraju) w danym regionie, bierze udzia w trzydniowych warsztatach Zobacz-Zbadaj-Zrozum. Pomoce dydaktyczne grupy przywo ze sob, mog to by pomoce ze szkolnej pracowni fizycznej lub wykonane wasnorcznie.

Na podstawie wewntrznego konkursu przeprowadzonego na platformie projektu, 40 uczniów (najlepszych w kadym regionie: po 1 z gimnazjum i szkoy ponadgimnazjalnej czyli 16 uczniów oraz 24, którzy uzyskali najwiksz ilo punktów, 12 z gimnazjum 12 ze szkoy ponadgimnazjalnej) bior udzia w 5 dniowych warsztatach fizycznych w CERN w Genewie.

Tags