Projekt wspófinansowany  przez Uni Europejsk w ramach rodków

Europejskiego Funduszu Spoecznego

„Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci

- A Ticket to the Future” – w ramach projektu stay IVT. 

 

W zwizku z realizacj przez FRSE projektu systemowego – Stae i praktyki zagraniczne dla osób ksztaccych si i szkolcych zawodowo - Program Uczenie si przez cae ycie – Leonardo da Vinci nasza szkoa po raz kolejny podja uczestnictwo w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci - A Ticket to the Future”.

 

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Turcji otrzymalimy ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego – Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

 

Uczestnikami projektu bd uczniowie klas drugich i trzecich, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizuj praktyk zawodow w wymiarze 160 godzin dla zawodu technika obsugi turystycznej. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego dowiadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy i  nabycie nowych umiejtnoci zawodowych, rozwinicie umiejtnoci interpersonalnych  - we wspópracy w grupie, poznanie  rónorodnoci kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility, co pozwoli osign konkurencyjno w dziedzinie turystyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

 

W ramach projektu przewiduje si wyjazd dwudziestoosobowej grupy, wyonionej w procesie rekrutacji z klasy 2 Tct i 3Tct, w terminie od 19 maja do 13 czerwca 2014r.

Miejscem praktyk naszych uczniów bd cztery hotele tureckie prowadzce dziaalno na obszarze intensywnego rozwoju ruchu turystycznego w Aksaray. Przed rozpoczciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu bd zobowizani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs jzykowy, przygotowanie kulturowe i psychologiczne.

 

Zadania do realizacji w okresie poprzedzajcym wyjazd:

- Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wczeniej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem,  zapewniajcym  jednakowe traktowanie kandydatów. Wyniki rekrutacji bd opublikowane na stronie www.

- Przygotowanie jzykowe uczniów: zorganizowanie zaj intensywnego kursu z j. angielskiego jzykowe uczestników przez przeprowadzenie intensywnych kursów jzyka angielskiego w celu podniesienie sprawnoci jzykowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego posugiwania si jzykiem.

-  Przygotowanie kulturowe uczniów - przeprowadzenie warsztatów nt. Poznajemy Turcj - kultur, tradycje, kuchnie, religie.

 

Na realizacj projektu zaplanowany zosta budet w wysokoci ok. 47600 euro.

Uczestnicy Projektu zobowizani s do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach jzykowych i kulturowych, a w czasie realizacji Projektu nad bezpieczestwem uczestników czuwa bd opiekunowie - nauczyciele z Zespou Szkó Ekonomicznych.

 

Koordynator Projektu

Margareta Moritz

1. Zasady rekrutacji i kryteria naboru

2. Formularz aplikacyjny

3. Wyniki rekrutacji uczniów na praktyki zawodowe do Turcji.

4.  Spotkanie z Honorowym Konsulem Generalnym Turcji w Gdasku – SERDAREM DAVRANEM

5. Midzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie w dniach 07 - 08 marca 2014r.

6. Wyjazd uczniów do Hoteli w Sopocie w ramach dziaa wspierajcych do Projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci - A Ticket to the Future” Nr: 2013-1-PL1-LEO01-37404

7. Praktyki uczniowskie w Turcji

8. Realizacja programu praktyk w Turcji

9. Abaylar Hotel

10. Grand Altuntas Hotel

11. Grand Saatcioglu Otel

12. Kuzucular Park Hotel

13. Zajcia popoudniowe praktykantów w Turcji

14. Praktyki uczniowskie ekonomika w Turcji - wizyta monitorujca

15. Realizacja programu praktyk

16. Zagraniczne praktyki zawodowe w Turcji

17. KONKURS - PRAKTYKI TURCJA

18. Spotkanie podsumowujce Projekt: „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci” – "A ticket to the Future”

19. Zagraniczne praktyki zawodowe w Turcji - broszura

20. KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

21. Wywiad z uczniami po odbyciu praktyk zawodowych w Turcji

22. KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN 

Midzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie         w dniach 07 - 08 marca 2014r