Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.

„Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Hiszpania.

 

W zwizku z realizacj projektu „Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno kadry ksztacenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna w sektorze Ksztacenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasza szkoa po raz kolejny podja uczestnictwo w projekcie „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim”

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii otrzymalimy ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Uczestnikami projektu bd uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technika obsugi turystycznej, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizuj praktyk zawodow dla zawodu technik obsugi turystycznej. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego dowiadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy oraz  nabycie nowych umiejtnoci zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza wiksze moliwoci zatrudnienia i podwysza  kwalifikacje zawodowe. Rozwinicie umiejtnoci interpersonalnych  - we wspópracy w grupie,  poznanie  rónorodnoci spoecznej, jzykowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osign konkurencyjno w dziedzinie turystyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

 

W ramach projektu przewiduje si wyjazd dwóch szesnastoosobowych grup, wyonionych w procesie rekrutacji z klasy 2 Tb i 3Tbt, w terminie od 01 maja do 11 czerwca 2016.r oraz od 07 maja do 03 czerwca 2017r.

Miejscem praktyk naszych uczniów bd cztery hiszpaskie hotele Globales prowadzce dziaalno na obszarze intensywnego rozwoju ruchu turystycznego na Majorce. Przed rozpoczciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu bd zobowizani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs jzykowy, przygotowanie kulturowe, psychologiczne oraz z doradc zawodowym.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzajcym wyjazd:

Uczestnicy Projektu zobowizani s do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach jzykowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpieczestwem uczestników czuwa bd opiekunowie - nauczyciele z Zespou Szkó Ekonomicznych.

 

Koordynator Projektu

Margareta Moritz

Edycja 2016 - 2017

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zaje dodatkowych dla uczniów wyjedajcych na praktyki do Hiszpanii 
 5. Szkolenia Job Shadowing
 6. Udzia w Powiatowych Targach Edukacyjnych
 7. Spotkanie z rodzicami
 8. Regulamin konkursu na prezentacj po praktykach zawodowych
 9. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Hotel Globales Honolulu
  2. Hotel Globales Mimosa
  3. Hotel Globales Apartmentos Nova
  4. Hotel Globales Palmanova Palace
  5. Hotel Globales Santa Lucia
  6. Hotel Globales Santa Ponsa Park
 10. Wyjazd na praktyki zawodowe uczniów Technika obsugi turystycznej na Majork
 11. Praktyki uczniowskie
 12. Program kulturowy realizowany na Majorce - Palma
 13. Wizyta monitorujca
 14. Program kulturowy realizowany na Majorce - wycieczka objazdowa
 15. Realizacja programu kulturowego - Majorka ladami Chopina
 16. Realizacja programu kulturowego - Przyldek Formentor
 17. Zagraniczne praktyki zawodowe na Majorce zakoczone
 18. Szkolenia Job Shadowing
 19. Konkurs na najlepsz indywidualn prezentacj 
 20. Spotkanie podsumuwujce projekt
 21. Wizyta menedera sieci Hoteles Globales w Hiszpanii

 

Edycja 2015 - 2016

 

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Wyniki rekrutacji.
 4. Plan zaj dodatkowych dla uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii
 5. Spotkanie z Honorowym Konsulem Generalnym Hiszpanii w Gdasku – Maciejem Dobrzynieckim.
 6. Upowszechnianie informacji o praktykach zawodowych odbywajcych si za granic:
  1. Udzia w VIII Powiatowych Targach Edukacyjnych.
  2. Przygotowanie ulotek o kierunkach ksztacenia na Targi Edukacyjne.
  3. Kurs kelnera.
 7. Regulamin konkursu na prezentacj po praktykach zawodowych.
 8. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce.
  1. Hotel Globales Honolulu
  2. Hotel Globales Mimosa
  3. Hotel Globales Apartmentos Nova
  4. Hotel Globales Palmanova Palace
  5. Hotel Globales Santa Lucia
  6. Hotel Globales Santa Ponsa Park
 9. Wyjazd na praktyki zawodowe uczniów Technikum obsugi turystycznej na Majork
 10. Praktyki uczniowskie
 11. Program kulturowy realizowany na Majorce
 12. Zajcia w czasie wolnym od pracy
 13. Realizacja praktyk na Majorce
 14. Realizacja programu kulturowego po Majorce.
 15. Realizacja programu kulturowego - Majorka ladami Chopina
 16. Technik obsugi turystycznej na praktykach zawodowych na Majorce
 17. Wizyta monitorujca - Majorka 2016
 18. Realizacja programu kulturowego i zaj popoudniowych - Przyldek Formentor
 19. Realizacja programu kulturowego i zaj popoudniowych
 20. Zagraniczne praktyki zawodowe na Majorce zakoczone
 21. Konkurs na indywidualn prezentacj multimedialn
 22. Szkolenia Job Shadowing
 23. Spotkanie podsumowujce Projekt: „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – Hiszpania