Zagraniczne praktyki zawodowe dla klas 3 TH i ToR

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"
 dla technika handlowca i organizacji reklamy na terenie Niemiec

 

Rekrutacja na:

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

 "Der Schlüssel zur Karriere" 

Edycja 2015/2016

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków

Europejskiego Funduszu Spoecznego

 

W ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”  - Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego”, w dniach  10 -  18 wrzenia 2015 r. odbdzie si rekrutacja. Przystpi do niej uczniowie klas: III Tb (Technik Organizacji Reklamy) i III Tch (Technik Handlowiec), którzy zoyli formularz aplikacyjny.

 

Plan rekrutacji:

 1. Zoenie formularzy aplikacyjnych – do 14.092015 (poniedziaek)

 2. Testy z jzyka niemieckiego   - 15.09.2015 (wtorek)

- III Tch - na 8 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr – na 4 godzinie lekcyjnej

 3. Testy z przedmiotów zawodowych – 16.09.2014 (roda)

- III Tch - na 4 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr - na 6 godzinie  lekcyjnej

 4. Rozmowa rekrutacyjna – 17 i 18.09.2015  (czwartek i pitek) – od godziny 15,00  w sali nr 12.

Elbieta Szulca

 

 1. Zasady rekrutacji i kryteria naboru.
 2. Deklaracja uczestnictwa w zagranicznych praktyk zawodowych.
 3. Formularz aplikacyjny.
 4. Wyniki rekrutacji - Edycja 2015/2016
 5. Korzyci z odbytych za granic praktyk zawodowych
 6. Regulamin szkolnego konkursu na prezentacj multimedialn 
 7. Program kulturowy realizowany w Niemczech
 8. Der Schlüssel zur Karriere
 9. Realizacja praktyk - Darmstadt
 10. Rozstrzygnito konkurs na indywidualn prezentacj multimedialn
 11. Zakoczenie praktyk - Darmstadt
 12. Spotkanie podsumowujce realizacj Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"

 

 

 

Edycja 2014/2015

 

Z przyjemnoci informujemy, e Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zatwierdzia do realizacji zoony przez nasz szko wniosek na projekt
pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere” dla technika handlowca i organizacji reklamy ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego. W praktykach zawodowych  na terenie Niemiec wezm  udzia uczniowie klasy III w zawodach: technik handlowiec i technik organizacji reklamy.

Kady ucze, aby wyjecha na praktyk musi wypeni formularz ankiety rekrutacyjnej.  Zostanie przeprowadzona rekrutacja w miesicu lutym 2015. Prosz na bieco ledzi informacje na stronie internetowej.

Uwaga: W roku szkolnym 2014/2015 rektutacja dotyczy uczniów klas trzecich.

Dyrektor Szkoy

Tadeusz Burczyk

1. Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe

2. Wyniki rekrutacji

3. KONKURS NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

4. Dodatkowa rekrutacja do projektu

5. Spotkanie z Konsul Generaln Niemiec w Gdasku

6. Program kulturowy praktyk w Darmstadt.

7. Praktyki w Darmstadt

8. Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery "Der Schlüssel zur Karriere" - broszura

9. Podsumowanie praktyk zagranicznych

 

 

Rekrutacja na:

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

 "Der Schlüssel zur Karriere" 

Edycja 2015/2016

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków

Europejskiego Funduszu Spoecznego

 

 

W ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”  - Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego”, w dniach  10 -  18 wrzenia 2015 r. odbdzie si rekrutacja. Przystpi do niej uczniowie klas: III Tb (Technik Organizacji Reklamy) i III Tch (Technik Handlowiec), którzy zoyli formularz aplikacyjny.

                                                                          

Plan rekrutacji:

1.     Zoenie formularzy aplikacyjnych – do 14.092015 (poniedziaek)

2.     Testy z jzyka niemieckiego   - 15.09.2015 (wtorek)

- III Tch - na 8 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr – na 4 godzinie lekcyjnej

3.     Testy z przedmiotów zawodowych – 16.09.2014 (roda)

- III Tch - na 4 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr - na 6 godzinie  lekcyjnej

4.     Rozmowa rekrutacyjna – 17 i 18.09.2015  (czwartek i pitek) – od godziny 15,00  w sali nr 12.

Elbieta Szulca

Tags