Projekt Leonardo da Vinci „Beyond Numbers and Borders” w Carbonii we W硂szech

W dniach 11 – 16 maja odby硂 si ostatnie spotkanie grupy partnerskiej projektu „Beyond Numbers and Borders: An Innovative Approach to Accountancy” w szkole “Cesare Beccaria” w Carbonii na Sardynii we W硂szech.

W硂scy przyjaciele przyj阬i nas bardzo go禼innie i serdecznie. Celem spotkania by硂 porównanie systemu edukacji, porównanie praktycznego nauczania rachunkowo禼i, ale przede wszystkim podsumowanie projektu.

Na wysp Sardynia przylecieli秏y w niedziel 11 maja i spotkali秏y si z naszymi kolegami z 8 krajów (z Turcj, Francj, Bu砱ari, Rumuni, Portugali, Niemcami, Grecj i W硂chami).

W poniedzia砮k gospodarcze przyj阬i nas w szkole. Najpierw oprowadzili po budynku, a nast阷nie uczniowie przedstawili nam prezentacj o W硂szech i Carbonii. Ze szko硑 poszli秏y zwiedza Carboni i spotkali秏y si z burmistrzem tego pi阫nego miasta w sali obrad na rynku. Burmistrz przedstawi nam sytuacj o rynku pracy we W硂szech. Po obiedzie z portu Portoscuso pop硑n阬i秏y na wysp i阾ego Piotra do miasta Carloforte. Po mie禼ie je糳zili秏y zabytkow ciuchci, co by硂 dla nas nie lada atrakcj. Wieczór sp阣zili秏y ogl眃aj眂 tradycyjne w硂skie ta馽e i rozkoszuj眂 si typow w硂sk kuchni.

We wtorek przed po硊dniem pisali秏y raport podsumowuj眂y projekt. Sprawdzali秏y, czy wszystkie cele zosta硑 osi眊ni阾e i dokonywali秏y poprawek tam, gdzie by硂 to konieczne. Nast阷nie uczestnili秏y w dyskusji o nowych mo縧iwo禼iach projektowych dla m硂dzie縴 w ramach programu „Erasmus+”. Po krótkiej przerwie wys硊chali秏y prezentacji na temat w硂skiego systemu edukacji i obserwowali秏y lekcj rachunkowo禼i. Popo硊dniu pojechali秏y do Santadi, gdzie znajduje si bardzo znana winiarnia. Ogl眃ali秏y tam proces produkcyjny i dowiedzieli秏y si wielu informacji o produkcji wina, jego eksporcie i konkurencji. Wina „Santadi” sprzedaje si nawet do Ameryki. Wieczór sp阣zili秏y na pi阫nej pla縴 w Porto Pino.

W 秗od zwiedzali秏y by砮 miasto górnicze Nebida, gdzie mieli秏y okazj zobaczy jak wydobywa硂 si w阦iel do lat 70-tych. Tego dnia odwiedzili秏y jeszcze szko酬 rolnicz w s眘iednim mie禼ie Villamasargia. W szkole tej uczniowie uprawiaj ziemi, hoduj zwierz阾a, a produkty przez nich wyprodukowane mo縩a kupi w firmowym sklepie. S to ekologiczne warzywa i owoce, a tak縠 sery z mleka owczego.

W czwartek sp阣zili秏y ca硑 dzie w Cagliari – stolicy Sardynii. Miasto to jest o秗odkiem gospodarczym i przemys硂wym. Mi阣zy innymi zwiedzali秏y port na morzu 秗ódziemnym (handlowy i rybacki). Ciekawostk jest to, 縠 w mie禼ie tym s fabryki takie jak np. Coca-Cola i Heineken. Jednak turystyka jest gówn ga酬zi w Cagliari.

Pi眛ek by dniem po縠gna. Wszystkie grupy opuszcza硑 Sardyni. Niestety to ju ostatnie spotkanie grupy partnerskiej. Na pewno szybko nie zapomnimy tego, co mogli秏y prze縴 podczas o秏iu wyjazdów.