Project Leonardo da Vinci w Kardzhali w Bu砱arii

W dniach 31.03 – 04.04.2014 r, uczniowie wraz z nauczycielami brali udzia w kolejnym ju spotkaniu z uczestnikami Projektu Leonardo da Vinci „Poza granicami liczb” w Kardzhali w Bu砱arii. W spotkaniu tym nasz szko酬 reprezentowa硑 dwie nauczycielki: p. Beata Langowska i p. Joanna Czepirska oraz dwie uczennice klasy 2 Ta: Kamila Czapiewska i Adrianna Tuwalska.

Po ponad 16 godzinnej podró縴 dotarli秏y do miejscowo禼i Kardzhali znajduj眂ej si w po硊dniowej cz甓ci Bu砱arii niedaleko granicy z Grecj i Turcj.

We wtorek udali秏y si do szko硑, gdzie przywitano nas w tradycyjny sposób – ciastem dro縟縪wym z miodem. M硂dzie tamtejszej szko硑 wyst眕i砤 w regionalnych strojach, w których dla nas zata馽zy砤.

Po prezentacji i obejrzeniu szko硑 udali秏y si na wspólny obiad do centrum miasta. Po przerwie wyruszyli秏y autokarem  do Treckiego miasta Perperikon, w którym znajduj si pozosta硂禼i antycznej architektury. Na podstawie bada ustalono, 縠 pocz眛ki dzia砤lno禼i ludzkiej w tym rejonie datuje si na 5.000 lat p.n.e.

Wieczorem uczestniczyli秏y we wspólnej kolacji i mieli秏y okazj skosztowa tradycyjnych bu砱arskich da oraz pos硊cha bu砱arskiej muzyki.

Kolejnego dnia pojechali秏y autokarem do odleg砮go o ok. 100 km miasta Plovdiv. Tam zostali秏y zaproszeni na wyk砤d do Europejskiego Centrum Ekonomii i Zarz眃zania. Po wyk砤dzie zwiedzali秏y stare miasto, którego historia si阦a kilku tysi阠y lat. W drodze powrotnej odwiedzili秏y Mi阣zynarodowe Targi Produkcji Wina.

W czwartek wi阫szo舵 dnia sp阣zili秏y w szkole uczestnicz眂 w zaj阠iach z rachunkowo禼i, prezentacjach dotycz眂ych nauki rachunkowo禼i oraz systemu edukacji w Bu砱arii. Po po硊dniu zostali秏y zaproszeni do Urz阣u Miejskiego na spotkanie z Merem miasta Kardzhali.

Wieczorem uczestniczyli秏y w po縠gnalnej kolacji, w czasie której wr阠zono certyfikaty wszystkim uczestnikom spotkania w ramach Projektu.

Ostatniego dnia rano wyjechali秏y z Kardzhali sk眃 autokarem udali秏y si do Sofii. Niestety plan podró縴 by napi阾y, ale przynajmniej z okien autokaru uda硂 nam si cho w niewielkim stopniu zobaczy cz甓 miasta.

 

Nast阷ne i niestety ju ostatnie spotkanie ju w maju we W硂szech.