Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat

Projekt "Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat"  nr 2012-1-PL1-LEO01-27564

   Projekt wspó砯inansowany  przez Uni Europejsk w ramach 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

 

Pierwsza  grupa uczniów Zespo硊 Szkó Ekonomicznych 27 kwietnia wyjecha砤 na praktyki zawodowe za granic do Szwecji.

O秏ioro uczniów klasy 3Td technik logistyk ma  mo縧iwo舵 uczestniczenia w projekcie „Mobilno舵 zawodowa oknem na iat” realizowanym w ramach projektu FRSE - „Sta縠 i praktyki zagraniczne dla osób kszta砪眂ych si i szkol眂ych zawodowo”.

Nasi uczniowie odbywaj czterotygodniowe praktyki zawodowe w czterech ró縩ych firmach szwedzkich znajduj眂ych si w Alvesta i w okolicy; Anatomic Sitt Teknik AB w Alvesta – producent wózków inwalidzkich, Svensk Målningsteknik AB w Moheda i Vislanda Speciallackering AB  w Vislanda – to przedsi阞iorstwa metalowe produkuj眂e podzespo硑 oraz Lindäs Träemballage AB w Moheda – producent palet. W ka縟ej z tych firm odbywa sta dwójka naszych uczniów.

Uczniowie dzi阫i odbyciu praktyki zawodowej za granic maj szans zdoby wiedz i nowe umiej阾no禼i zawodowe, zwi眤ane z logistyk oraz j陑ykowe, a tak縠  szans poznania  wielokulturowego kraju, jakim jest Szwecja.

Pierwszego dnia uczestniczyli秏y w spotkaniach z ciekawymi lud糾i, którzy przedstawili nam miasto Alvesta i Szwecj od strony powszechnie ma硂 znanej. W 秗ód nich byli: pani Ann-Luise Nilsson – przedstawicielka Departamentu Pracy, pan Erik Engsbraten – Dyrektor Allbo Learning Center w Alvesta, pan Magnus Nilson – dyrektor 秗edniej szko硑 zawodowej w Alvesta oraz pan –Torbjörn Johansson koordynator  projektów w Allbo Learning Center.

A oto czego dowiedzieli秏y si Szwecji.

Szwecj  zamieszkuje 9,5 mln ludzi na 449964 km, g阺to舵 zaludnienia 21 osób/km2.

Jest cz硂nkiem EU od 1995, ale jest jednocze秐ie jednym z pa駍tw, które odmówi硑 uczestnictwa w unii walutowej.

Jest tolerancyjna i  laicka, a prawo szwedzkie zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji religijnej.  Ko禼ió w Szwecji jest oddzielony od pa駍twa, ale nadal obowi眤uje dawna tradycja, 縠 monarcha powinien by wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Gospodarka szwedzka opiera si na przemy秎e drzewnym, metalowym i górnictwie.

Szwecja i Polska tworz transeuropejski korytarz transportowy  BAC, (The Baltic - Adriatic Corridor) z Pó硁ocy  na Po硊dnie, ze Skandynawii, przez Trójmiasto, a do Adriatyku. Wa縩ym punktem w tym korytarzu jest Alvesta, miasto w którym ma do ko馽a 2013r. powsta centralny terminal  logistyczny. Od 1894 jest w陑砮m kolejowym, obecnie jest trzecim w陑砮m w Szwecji  po Malme i Göteborgu. Mimo, 縠 jest to ma砮 miasto, bo liczy sobie  oko硂 zaledwie 20 tys. mieszka馽ów to jest bardzo wa縩e miasto.

I w砤秐ie do Alvesty nasi uczniowie pojechali na praktyki zawodowe.

Alvesta jest szczególnym miastem -  jest szwedzkim centrum imigracyjnym, w którym przebywaj, ucz si i pracuj imigranci z ca砮go 秝iata – z 47 krajów. W 秗ód nich s uchod糲y z terenów obj阾ych konfliktami zbrojnymi, s te poszukuj眂y zwyczajnie lepszych warunków do 縴cia i pragn眂y 縴 i pracowa w Szwecji np. z Somalii, Syrii, Afganistanu , Ugandy……

W Alvesta jest szko砤 zawodowa, w której jest ok. 400 imigrantów uczestnicz眂ych w ró縩ego rodzaju kursach j陑ykowych i zawodowych. Ludzie ci kszta砪 si na 4 poziomach ABCD ; na  najni縮zym –A cz阺to analfabeci ucz si dopiero czyta i pisa, prac natomiast mog utrzyma w przyuczonym zawodzie po uko馽zeniu kursu minimum na poziomie C.

Od grudnia 2010r. okres przygotowawczy do pracy dla uchod糲ów  trwa 2 lata (uprzednio 7 lat).

W tym czasie s finansowani przez Szwecj, przechodz szkolenie na temat kultury i spo砮cze駍twa szwedzkiego. Ka縟y ma opiekuna z urz阣u, który pomaga im rozwi眤ywa dora糿e problemy. Najwi阠ej problemów zwi眤anych jest ze znalezieniem miejsca zamieszkania, w który b阣zie te miejsce pracy. Obecnie w Szwecji znajduje si ok. 5 tys imigrantów z prawem pobytu ale bez pracy.

Wielonarodowo舵 i wielokulturowo舵 imigrantów w Szwecji mocno odciska si na wspó砪zesnej kulturze szwedzkiej przez wzajemne przenikanie si ró縩orodno禼i.

Nasi uczniowie podczas praktyk zdobywaj wiedz i do秝iadczenie zawodowe, ale w czasie wolnym od pracy poznaj spo砮cze駍two wielokulturowe, ich zwyczaje, ich kultur. Ucz si tolerancji, umiej阾no禼i wspó晨ycia i wspó硃racy z lud糾i  oraz otwarto禼i na inno舵 w bardzo szerokim znaczeniu.

Wracaj do kraju 25 maja.

 

Koordynator  projektu

El縝ieta Czaja