Wymiana mi阣zynarodowa uczni體 w starogardzkim EKONOMIKU!

          W pi眛ek, 11.09.2009r. zako馽zy砤 si Zespole Szkó Ekonomicznych wymiana mi阣zynarodowa uczniów bior眂ych udzia w projekcie Ba硉ycki Bursztyn. Uczniowie z zaprzyja糿ionej szko硑 Hildegardisschule z Munster przybyli do nas w poniedzia砮k 07.09.2009r. Grupa niemiecka liczy砤 12 uczniów i 3 nauczycieli - koordynatorów: Veronika Lohmann, Alexander Feldmann i Christian Schlierkamp. Natomiast z naszej strony w projekcie wzi瓿o udzia 18 uczniów i 8 nauczycieli: Aleksandra Adamiak - koordynator wymiany, Ewa Balcerzak - koordynator wymiany, El縝ieta Czaja, Stanis砤wa Brandt, Ma砱orzata ieczkowska, Joanna Czepirska, Beata Chy砤, Bo縠na Piechowska. Go禼ie byli zakwaterowani w rodzinach, co by硂 okazj do "szlifowania" j陑yka obcego.

           W czasie projektu uczniowie poznali genez i w砤禼iwo禼i bursztynu. Mieli mo縧iwo舵 zaprojektowania i wykonania bi縰terii z naturalnego bursztynu, przygotowania opakowania produktu, stworzenia reklamy i prezentacji multimedialnej. Ciekawostk by硑 odwiedziny w pracowni bursztynnika w Gda駍ku. Zwie馽zeniem projektu by udzia m硂dzie縴 i nauczycieli w Mi阣zynarodowych Targach Bursztynu w Gda駍ku.

           Oprócz pracy nad projektem zorganizowano dla ca砮j grupy polsko- niemieckiej wycieczk do Szymbarka, w celu pokazania uroków skansenu. Dom stoj眂y na "dachu", symbolizuj眂y rzeczywisto舵 „postawion na g硂wie”, Dom Sybiraka, wiele pami眛ek pochodz眂ych z okresu II wojny 秝iatowej by硑 niezwykle wzruszaj眂e dla odwiedzaj眂ych. Relaksem dla wszystkich by rejs statkiem w kierunku Westerplatte.

           O posi砶i w czasie wymiany uczniów zadbali przede wszystkim rodzice, którym bardzo dzi阫ujemy oraz sponsor- Piekarnia pana Radomskiego. Dzi阫ujemy tak縠 za wsparcie finansowe Starostwu Powiatowemu, które za po秗ednictwem naszego dyrektora pana Tadeusza Burczyka, zawsze ch阾nie wspiera nasze inicjatywy. Rozlu糿ieniem atmosfery by mecz siatkówki Polska - Niemcy w grupach mieszanych. Nasi uczniowie ch阾nie podejmuj si rywalizacji sportowej, gdy jest ona odskoczni od codziennych trosk i daje m硂dzie縴 wiele przyjemno禼i. Niespodziank dla m硂dzie縴 by硑 pami眛kowe koszulki z logo obu szkó , które podkre秎i硑 jedno舵 uczestników.

           Pi赕 dni wspólnej pracy, spotka, wycieczek zaowocowa硂 mnóstwem zdj赕, mi硑ch przyja糿i i wielu 砮z, kiedy przysz砤 pora po縠gnania. Ten wzruszaj眂y moment u秝iadamia nam, 縠 nie mo縠my sta w miejscu, 縠 musimy dalej si rozwija i przygotowywa kolejne ciekawe projekty, aby umo縧iwi naszej m硂dzie縴 kontakty z rówie秐ikami w Unii Europejskiej.

           Kolejna wymiana uczniów do Munster zaplanowana jest w czerwcu 2010 i wtedy nasi uczniowie ZSE wezm udzia w projekcie, który przygotuje strona niemiecka. W ZSE b阣ziemy go禼i uczniów z Hildegardisschule we wrze秐iu 2010r.

           Obecnie przygotowujemy kolejn grup 34 uczniów, którzy w dniach 09.11. - 14.11.2009r. wezm udzia w wymianie w zaprzyja糿ionym mie禼ie Diepholz.

           My, jako koordynatorzy, dzi阫ujemy bardzo wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy pomogli nam w realizacji projektu

                                                                                            Aleksandra Adamiak, Ewa Balcerzak

 zdj阠ia >>>