LXI Olimpiada Matematyczna

          Rozpoczyna si 61 Olimpiada Matematyczna. Zachcamy uczniów szkó rednich do wzicia w niej udziau.
          Zawody s trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje si kady ucze, który przyle rozwizanie co najmniej jednego zadania. Do za- kwalifikowania si do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwizanie wszystkich zada pierwszego stopnia. Zadania naley rozwizywa samodzielnie, cho mona zadawa pytania innym osobom, równie nauczycielom, w celu wyjanienia wtpliwoci. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnoci komitet okrgowy podejmie odpowiednie kroki a do dyskwalifikacji wcznie. Rozwizania zada naley przesa listem poleconym do komitetu okrgowego waciwego dla adresu szkoy. Uczestnicy uczcy si za granic przesyaj swe prace do komitetu okrgowego w Warszawie. Zachcamy do zapoznania si z regulaminem, w którym s peniejsze informacje o Olimpiadzie. Regulamin i inne informacje o Olimpiadzie, równie zadania, mona znale na stronie internetowej: http://www.om.edu.pl. Tam znajduj si aktualne adresy komitetów okrgowych Olimpiady.

Zawody I stopnia: 1.09-30.09.09, 1.10-31.10.09, 1.11-3.11.09.
Zawody II stopnia: 19 i 20 lutego 2010 r.
Zawody III stopnia: 21 i 22 kwietnia 2010 r.

           Uczestnicy finau dostan maksymaln ocen z matury z matematyki (szczegóy w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostpnych na stronie: http://www.cke.edu.pl) i prawo wstpu na wiele wyszych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów.
           Najlepsi uczestnicy bd reprezentowa Polsk na LI Midzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, IV rodkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i XXI Zawodach Pastw Batyckich.
           Wielu Waszych starszych kolegów, którzy uczestniczyli w zawodach w latach poprzednich, osiga dzi dziki Olimpiadzie pomylne wyniki w studiach wyszych lub w pracy naukowej. Wielu uzyskao tytu naukowy profesora.

Zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego I seria (1 wrzenia - 30 wrzenia 2009r.)

Zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego II seria (1 padziernika - 31 padziernika 2009r.)

Zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego III seria (1 listopada - 30 listopada 2009r.)