Kiermasz podr阠znik體 w Ekonomiku

W pi眛ek 9 wrze秐ia na hali sportowej Zespo硊 Szkó Ekonomicznych odby si kiermasz u縴wanych podr阠zników. Uczniowie  mogli tu naby lub sprzeda ksi笨ki po okazyjnych cenach. Gie砫a cieszy砤 si  bardzo du縴m zainteresowaniem uczniów i absolwentów, którzy maj wiele satysfakcji z dokonanych transakcji. Ka縟a klasa mia砤 swoje stoisko sprzeda縪we  i w zale縩o禼i od stosowanych strategii marketingowych obroty by硑 bardzo zró縩icowane, które ogó砮m ukszta硉owa硑 si na poziomie 8500 z. Rekordzist  zosta砤 klasa III Ta z kwot 1700 z. Dzi阫ujemy wszystkim serdecznie i zapraszamy za rok.

Samorz眃 Uczniowski ZSE

Tags