Mi阣zynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie w dniach 07 - 08 marca 2014r.

W ramach dzia砤 wspomagaj眂ych do Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obs硊gi Turystycznej biletem do przysz硂禼i - A Ticket to the Future” uczniowie    z klasy drugiej i trzeciej technika obs硊gi turystycznej wzi阬i udzia w Mi阣zynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie. S to najwi阫sze targi bran縴 turystycznej w Europie,  a wi阠 wa縩e wydarzenie dla przedstawicieli z bran縴 turystycznej jak i atrakcja dla tysi阠y zwiedzaj眂ych. 

W pi眛ek 07.03 do Berlina wyjechali秏y z samego rana, aby pierwszego dnia wycieczki dotrze do stolicy Niemiec oraz mie czas na zwiedzanie miasta i przygotowanie teoretyczne do Targów.  

W samym Berlinie zwiedzili秏y Bram Brandenbursk, Parlament, Mur Berli駍ki oraz centrum miasta. Po kolacji w sali hostelu przeprowadzona zosta砤 prezentacja nt. targów, informacji kulturowych, sposobu zachowania si na targach oraz podstawowych zwrotów zawodowych, które mog by przydatne w czasie zwiedzania.
Drugiego dnia, bior眂 udzia w Targach, m硂dzie mia砤 okazj zobaczy po raz pierwszy tak ogromne przedsi陊zi阠ie turystyczne. W  Targach uczestniczy硑 mi阣zynarodowe zwi眤ki turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podró縴, organizatorzy podró縴 biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele z ofert spa, firmy zajmuj眂e si informacj turystyczn, technologiami i oprogramowaniem dla obs硊gi ruchu turystycznego i wiele innych.
Uczniowie mieli mo縧iwo舵 zapoznania si z ró縩ymi kulturami 秝iata. Bogate stroje narodowe oraz klimat panuj眂y na Targach bardzo ich zachwyci. Targi to by砤 równie mo縧iwo舵 degustacji potraw z ca砮go 秝iata oraz rozmowa z jej uczestnikami.

Targi w Berlinie dostarczy硑 m硂dzie縴 nowych do秝iadcze i by硑 okazj do porównania  zdobywanej wiedzy teoretycznej z zastosowaniem jej w praktyce poprzez bezpo秗edni obserwacj dzia砤lno禼i 秝iatowych firm turystycznych. Uczniowie zapoznali si z ró縩ymi ofertami turystycznymi ze 秝iata i przywie糽i wiele materiaów, które wykorzystaj na zaj阠iach oraz poka勘 na Powiatowych Targach Edukacyjnych w szkole

           Koordynator:
Margareta Moritz