Informacje Oglne     Zmiany do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 142 z pn. zm.) zostay wprowadzone rozporzdzeniem zmieniajcym z dnia 18 kwietnia 2008r.

     Od biecego roku szkolnego decyzj zwizan z przedueniem uczniowi niepenosprawnemu okresu nauki, podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia, nie pniej ni do koca lutego roku poprzedzajcego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegowej analizy osigni edukacyjnych ucznia dokonanej przez rad pedagogiczn.