Spotkanie podsumowuj眂e Projekt - Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obs硊gi Turystycznej biletem do przysz硂禼i – A ticket to the Future

26 czerwca 2014 r. w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim odby硂 si spotkanie podsumowuj眂e projekt zagranicznych praktyk zawodowych w Turcji. Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obs硊gi Turystycznej biletem do przysz硂禼i” – A ticket to the Future” móg by realizowany dzi阫i wspó砯inansowaniu przez Uni Europejsk  ze 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

Na spotkaniu z uczestnikami projektu byli obecni przedstawiciele w砤dz lokalnych: pan Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego, p. Kazimierz Chy砤 –  V-ce Starosta Powiatu Starogardzkiego, p. Marek Gabriel – Naczelnik Wydzia硊 Edukacji, p. Patryk Gabriel – Etatowy Cz硂nek Zarz眃u, p. Rafa Kosecki - Naczelnik Wydzia硊 Polityki Gospodarczej
 i Funduszy Europejskich, p. Jacek Toczek -  Naczelnik Wydzia硊 Kultury, Sportu i Promocji Regionu,  przedstawiciele pracodawców:  p. Edward Sobiecki- dyrektor Starogardzkiego Klubu Biznesu, p. Monika Szymborska  - Biuro Turystyczne El縝ieta, p. Joanna Kotowska  - Grodzisko Owidz, p. Maria Malinowska - O秗odek Sportu i Rekreacji, p. Sylwia Paszek -  Przewodnicz眂a Rady Rodziców,  przedstawiciele lokalnych mediów: Stanis砤w Sierko -Redakcja „Wie禼i z Kociewia”, rodzice uczestników projektu, uczniowie klas turystycznych oraz organizatorzy.

Projekt realizowany by od wrze秐ia 2013 r. Najwa縩iejszym jego etapem by wyjazd dwudziestoosobowej grupy uczniów na praktyki zawodowe do Turcji w terminie od 19.05- 13.06.2014 r. dla zdobycia do秝iadczenia zawodowego w czterech hotelach w Aksaray. Celem praktyki oprócz doskonalenia kwalifikacji w zawodzie technik obs硊gi turystycznej by硂 równie zapoznanie  uczniów  z funkcjonowaniem  hotelu oraz praktyczne wykorzystanie nabytej wcze秐iej wiedzy i umiej阾no禼i j陑ykowych.

 

Rezultatami projektu jest podwy縮zenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie kompetencji j陑ykowych oraz komunikacji interpersonalnej. Istotne jest równie nawi眤anie kontaktów osobistych i zawodowych oraz  umiej阾no舵 wspó晨ycia i wspó硃racy w odmiennej kulturze. Uczestnicy projektu uzyskali wi阫sz pewno舵 siebie i poczucie w砤snej warto禼i. Udzia w zagranicznej praktyce zawodowej pozwoli uczniom odkry zasadno舵 uczestnictwa w tego rodzaju projektach, dzi阫i którym mog podnosi nie tylko swoje kompetencje zawodowe, ale równie rozwija si w wymiarze 縴cia osobistego.

Spotkanie otworzy Dyrektor ZSE p. Tadeusz Burczyk, który omówi projekt i  przedstawi  swoje spostrze縠nia zwi眤ane z realizacj praktyk nabyte podczas wizyty monitoruj眂ej. Nast阷nie uczestnicy projektu przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne,  którymi przybli縴li swoje codzienne aktywno禼i zawodowe podczas praktyki oraz pokazali jak sp阣zali  czas wolny i weekendy w Turcji. Podczas prezentacji uczniowie  mieli okazj podzieli si swoimi prze縴ciami i do秝iadczeniami, opowiedzie jakie zadania wykonywali w czterech ró縩ych hotelach,  czego si nauczyli, jak uk砤da砤 si im wspó硃raca z pracodawcami i ich opiekunami oraz jakie znajomo禼i nawi眤ali.

W kolejnej cz甓ci spotkania przedstawiciele Starostwa Powiatowego wraz z Dyrektorem Szko硑 wr阠zyli uczniom certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilno舵 potwierdzaj眂e odbycie praktyki, wykonywane czynno禼i oraz zdobyte w jej trakcie umiej阾no禼i. Dokumenty te u砤twi m硂dzie縴 zdobycie pracy na rynku mi阣zynarodowym.

Na zako馽zenie oficjalnej cz甓ci spotkania g硂s zabrali: Starosta Powiatu p. Leszek Burczyk oraz p. Patryk Gabriel. Pan P. Gabriel uczestniczy w wizycie monitoruj眂ej do Turcji, dzi阫i czemu  móg zobaczy jak przebiega realizacja praktyk zawodowych i jakie s post阷y uczniów oraz jak uczniowie wykorzystuj czas wolny. Z du縴m uznaniem i zadowoleniem wypowiada si o naszych uczniach i ich pracy oraz o pracy nauczycieli. Obaj Panowie pozytywnie wypowiadali si na temat inicjatyw podejmowanych przez szko酬 w celu realizacji ró縩ych projektów europejskich.

Zaproszeni go禼ie mieli tak縠 mo縧iwo舵 obejrzenia zdj赕 na przygotowanej przez uczestników projektu wystawie. Pokazywa砤 ona prac uczniów w poszczególnych hotelach, sp阣zanie czasu wolnego, poznane miasta i regiony podczas odbytych wycieczek oraz codziennie 縴cie uczniów w czasie tych czterotygodniowych praktyk w Turcji.

 

Wszystkim bardzo dzi阫ujemy za udzia w spotkaniu.

Koordynator projektu: Margareta Moritz