Zagraniczne praktyki zawodowe w Turcji

Po zakoczeniu czterotygodniowych praktyk w Turcji w ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci -"A Ticket to the Future" uczniowie klas II i III Tct wraz z opiekunami wrócili do kraju.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywali w czterech hotelach w Aksaray, gdzie zdobywali wiedz i dowiadczenie zawodowe, zgodnie z programem nauczania w zawodzie technik obsugi turystycznej.

Hotele, które przyjmoway naszych uczniów w picioosobowych grupach, to obiekty o rónych kategoriach, pooone w rónych czciach dwustu tysicznego miasta. W samym centrum znajdoway si dwa czterogwiazdkowe hotele: Grand Saatcioglu Otel i Kuzucular Park Hotel, kolejny piciogwiazdkowy Grand Altuntas Hotel pooony  by poza miastem na wzgórzu, oraz czwarty trzygwiazdkowy Abaylar Hotel znajdowa si przy drodze wylotowej z Aksaray. Codziennie uczniowie dowoeni byli busem do hoteli i po 8 godzinnej praktyce przywoeni z powrotem do miejsca zakwaterowania w hotelu przy szkole partnerskiej Aksaray Hotel Menagment and Tourism Vocational High School.

Celem praktyki byo zapoznanie si z funkcjonowaniem hotelu, jak i praktyczne wykorzystanie nabytej wczeniej wiedzy i umiejtnoci jzykowych.

Praktyka w hotelach charakteryzowaa si przede wszystkim tym, i uczniowie pracowali w rónych dziaach hotelowych, gdzie mieli moliwo przyjrzenia si zoonemu systemowi hotelowemu. Wszystkie zadania w poszczególnych dziaach hotelu, zostay zrealizowane podczas jej odbywania.

  1. HOUSEKEEPING

Wraz z ekip suby piter uczniowie mieli moliwo zapoznania si z rozmieszczeniem pokoi i zasadami utrzymania ich w czystoci. Poznali lokalizacj pomieszcze funkcjonalnych, a take magazynów o rónym przeznaczeniu. Dowiadczenia nabyte w housekeepingu znakomicie uatwio im prac w kolejnych dziaach, szczególnie we Front Desk – czyli recepcji.

 

  1. RESTAURACJA

Do gównych zada w tym dziale naleaa opieka nad gomi, utrzymywanie stoów w stanie czystoci, uzupenianie bufetu i serwowanie napojów, tak zimnych jak i gorcych oraz przygotowanie posików. Praca w restauracji miaa odmienny charakter równie z tego wzgldu, i pracownicy mieli bezporedni kontakt z gomi hotelowymi.

 

  1. FRONT DESK – RECEPCJA

3.Praca w recepcji okazaa si bardzo kompleksowa, skadajca si ze zoonych interakcji pomidzy gomi, personelem hotelowym, jak procesami hotelowymi. Umoliwia wgld w procesy rezerwacyjne oraz zrozumienie procesów zachodzcych we wszystkich dziaach. Do obowizków uczniów naleao zameldowanie i wymeldowanie goci przy uyciu programu rezerwacyjnego, udzielanie informacji w jzyku obcym, rozliczanie kosztów i dokonywanie kalkulacji, zamawianie i rezerwacja wiadcze oraz sprawne posugiwanie si systemami w systemie on-line.

Praca w tym dziale bya niezwykle ciekawa i stanowia ogromne wyzwanie, poniewa szystko

musiao przebiega pynnie i bezkonfliktowo.

W trakcie pobytu na praktykach nasi uczniowie bardzo zyli si z pracownikami hoteli, w których odbywali praktyki oraz z uczniami ze szkoy partnerskiej. Po zakoczonej pracy spotykali si z nimi na wspólnych meczach, grach i zabawach oraz piknikach. Zarówno w czasie pracy, jak i podczas rónych imprez doskonalili  umiejtnoci wspóycia i wspópracy ze sob, komunikacji i otwartoci oraz uczyli si tolerancji dla innej kultury i religii.  To, czego dowiadczyli i nauczyli si w czasie praktyk zawodowych bdzie procentowao w caym ich yciu zawodowym jak i prywatnym.

Równolegle z ksztaceniem zawodowym realizowany by program kulturowy, gdzie w czasie wolnym od pracy uczestnicy projektu poznawali kultur i tradycj Turcji. Modzie miaa okazje zobaczy Kapadocj, Dolin Ichlara i wulkan Mount Hassan. Zwiedzili  Kony – stolic Anatolii, najwaniejszy orodek kultu religijnego, ze wspaniaymi zabytkami selduckimi, Ankar – stolic kraju z ogromnym mauzoleum Mustafy Kemala Atatürka, pierwszego prezydenta Turcji, który zasta Turcj islamsk i azjatyck, a pozostawi wieck i europejsk. Najwicej jednak czasu uczniowie mieli na odkrywanie uroków Aksaray, gdzie cz si elementy tradycji Tureckiej z elementami nowoczesnoci i które jest doskonaa baz noclegow  dla osób zwiedzajcych Kapadocj.

Oprócz wycieczek uczniowie aktywnie spdzali czas grajc w siatkówk i pik non z modzie tureck i nauczycielami, krgle, paintball. Spdzali te wspólnie chwile na tradycyjnej  herbacie tureckiej oraz na piknikach.

Uczniowie po zakoczeniu praktyk stwierdzili, e nauczyli si bardzo duo o specyfice pracy w obsudze turystycznej, poprawili swoje umiejtnoci jzykowe i komunikacyjne, nauczyli si podstaw jzyka tureckiego oraz uwierzyli w swoje moliwoci i nabrali pewnoci siebie. Poprzez udzia w praktykach zagranicznym przezwyciyli obawy przed wyjazdem do innego kraju, dziki czemu bd bardziej mobilni na midzynarodowym  rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility potwierdzajce odbycie zagranicznej praktyki zawodowej w Turcji, wykonywane zadania oraz zdobyte umiejtnoci    i kompetencje zawodowe. Dokumenty te bd mogli wykorzystywa w caym swoim yciu zawodowym.

Po zakoczeniu praktyk uczniowie bd brali czynny udzia w propagowaniu idei uczestnictwa w projektach finansowanych ze rodków Unii Europejskiej wród uczniów naszej szkoy oraz w rodowisku lokalnym. Ich ogromne zadowolenie z odbytych praktyk bdzie najlepsz zacht dla innych uczniów do udziau w podobnych projektach.

 

 Koordynator projektu

  Margareta Moritz