PRAKTYKI UCZNIOWSKIE EKONOMIKA W TURCJI- wizyta monitoruj眂a

Po dwóch tygodniach odbywania praktyk dyrektor szko硑 pan Tadeusz Burczyk oraz etatowy Cz硂nek Zarz眃u Powiatu Starogardzkiego pan Patryk Gabriel  przybyli do Aksaray  z wizyt monitoruj眂. Odwiedzili wszystkie hotele , w których pracuj uczniowie, przeprowadzili rozmowy z mened縠rami  oraz opiekunami praktyk ze strony tureckiej, zapoznali si ze stanowiskami pracy uczniów. Wszyscy pracodawcy tureccy wyra縜li swe zadowolenie z pobytu i pracy naszych uczniów. Z przeprowadzonych wywiadów i ankiet z uczniami wynika ,縠 s bardzo zadowoleni zarówno ze zdobywania nowych do秝iadcze zawodowych , ale te ze sp阣zania czasu wolnego, poznawania  kultury i  obyczajów tureckich. Praktykanci podkre秎ali swe przywi眤anie do wspó硃racowników tureckich oraz mi潮 ,sympatyczn , rodzinn atmosfer w pracy. W czasie wizyty monitoruj眂ej odby硂 si te spotkanie z w砤dzami o秝iatowymi Aksaray, na którym mieli秏y mo縧iwo舵 zapoznania si ze struktur  oraz organizacj szkolnictwa w Turcji. Równie w czasie wizyty zorganizowana by砤 wycieczka do zachwycaj眂ej swym pi阫nem Kapadocji oraz do stolicy prowincji -Konyi,  odleg砮j od Aksaray ponad 150 km  , w po硊dniowej Turcji, po硂縪ne na Wy縴nie Anatolijskiej.

Gównym punktem programu wszystkich wycieczek, a tak縠 i naszej wyprawy by硂  Muzeum Mewlewitów  z niezwyk潮, 砍obion, turkusow kopu潮, która jest wizytówk miasta . Po 2 tygodniach  pobytu na praktykach nast眕i砤 te wymiana opiekunów  - pani Margareta Moritz oraz pani Sylwia Borzyszkowska przej瓿y opiek nad m硂dzie勘.  Uczniowie bardzo serdecznie po縠gnali w dniu wyjazdu  panie Stanis砤w G潮b-Brandt oraz Ma砱orzat Maruszak- wr阠zaj眂  im dyplom ze wzruszaj眂ym podzi阫owaniem  za opiek.  Szcz甓liwego powrotu 19 czerwca !

Stanis砤wa G潮b-Brandt