ZDROWY TYDZIE – PODSUMOWANIE

W kwietniu na caym wiecie obchodzony jest Dzie Zdrowia, u nas przecign si do caego tygodnia.  

W ostatnim tygodniu marca, tj. 24-28.03.2014r., promowalimy zdrowy styl ycia, uwiadamialimy potrzeby dbania o wasne zdrowie oraz zwracalimy uwag na zasady racjonalnego odywiania si. Za realizacj poszczególnych tematów odpowiedzialne byy zespoy uczniów klas pierwszych.

I tak:

Poniedziaek kl. 1 Ti   

– ALKOHOL –

CICHY

ZABÓJCA

 

Wtorek kl. 1 Tc

- RODKI ODURZAJACE, NARKOTYK -

PRZYCZYNY I SKUTKI ZAYWANIA

 

roda   kl. 1 Tb

- OTYO -

A POKOLENIE XXI WIEKU

 

Czwartek kl. 1 Td  

- AKTYWNO RUCHOWA -

SPOSOBEM NA ZDROWIE

 

 

Pitek kl. 1 Ta

- WPYW PALENIA TYTONIU -

NA ZDROWIE I UROD CZOWIEKA

 

Edukacja zdrowotna jest w naszej szkole nieodcznym elementem szkolnego programu wychowawczego i fundamentem szkolnego programu profilaktycznego. Staramy si, aby nasi uczniowie nabywali wiedz o zdrowiu oraz uczyli si umiejtnoci niezbdnych dla ksztatowania zachowa sprzyjajcych zdrowiu.

 

Promocja zdrowia budzi coraz wiksze zainteresowanie zarówno ze strony nauczycieli, jak i samych uczniów oraz ich rodziców. Interdyscyplinarny charakter promocji zdrowia powoduje, e do realizacji zaplanowanych zagadnie zaprosilimy przedstawicieli Wojewódzkiego Orodka Koordynujcego z Gdaska. Uczniowie zapoznali si z Populacyjnym Programem Wczesnego.

 

Wykrywania Raka Piersi.  Gocilimy take Panie z Klubu Kobiet po Mastektomii AMAZONKA, które w przyjazny sposób pokazay modziey jak naley przeprowadza samobadanie i pamita o codziennej profilaktyce zapobiegania chorobie nowotworowej.

Uczniowie prezentowali informacje na telebimach szkolnych, na gazetkach oraz przygotowali spektakl sowno-muzyczny i konkursy.

 

Nauczycielki wychowania fizycznego,  Pani Iwona Walendzik i Pani Karolina Kodrycka z grup uczennic zaprosiy na pokaz wicze fitness wspomagajcych  prac naszego organizmu ale przede wszystkim nioscych korzyci zdrowotne dla serca, umysu, krgosupa i podnoszcych samoocen.

 

CO ZA MECZ !!!

Nie aowa ten, kto zasiada na trybunach podczas meczu piki halowej chopców, Mistrzowie szkoy kontra 4 Td.  To by emocjonujcy pojedynek, który zakoczy si zwycistwem chopców 4 Td, 6:2.

Aktywno ruchowa to sposób na zapobieganie rónym schorzeniom, przeciwdziaanie negatywnym emocjom i utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludmi. Gratulujemy!

 

Zjawisko stresu towarzyszy czowiekowi  od zarania dziejów.

Problemy radzenia sobie ze stresem dotycz take modego pokolenia. Szybkie tempo ycia, nadmiar informacji, wysokie wymagania spoeczne - to tylko kilka przykadów czynników powodujcych wzmoone stany napicia emocjonalnego.

Jak sobie z tym radzi -  to bya rola.

 

Pani Moniki Spych - psychologa szkolnego, która przygotowaa wykad nt.: ” Higiena zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzgldnieniem depresji”. 

Wan rol w opiece nad naszymi uczniami peni Pani Krystyna opatniuk –pielgniarka szkolna, która wspópracuje z caym zespoem nauczycieli. Podczas Zdrowego Tygodnia w gabinecie pielgniarki mona byo sprawdzi swoje BMI, zmierzy cinienie krwi i uzyska fachowa porad.

Podczas trwania akcji  uczniowie ksztatowali wiadomo wartoci zdrowia, zdrowego ywienia i roli aktywnoci fizycznej . Modzie miaa okazj wykaza si swoimi pomysami , umiejtnociami i talentami plastycznymi i sportowymi . Dziaania zintegroway  zespoy klasowe, poprawiy relacje z innymi, zwikszyy wiar we wasne moliwoci.

Koordynatorki : Iwona Grudziska, Aneta-Rabczuk-Szarmach, Monika Spych.

Dzikujemy:-)