Spotkanie z Honorowym Konsulem Generalnym Turcji w Gda駍ku – SERDAREM DAVRANEM

w ramach przygotowania kulturowego do Projektu:  „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obs硊gi Turystycznej biletem do przysz硂禼i - A Ticket to the Future”

Projekt wspó砯inansowany  przez Uni Europejsk w ramach 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego

W dniu 21 listopada 2013r. w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim odby硂 si spotkanie z Honorowym Konsulem Generalnym Republiki Turcji Serdarem Davranem wraz z jego ma晨onk.

W spotkaniu tym uczestniczy Dyrektor Szko硑 Tadeusz Burczyk, wicedyrektor Andrzej Prabucki, Kierownik Praktycznego Nauczania Zawodu  Stanis砤wa G潮b-Brandt, koordynator Projektu Margareta Moritz oraz uczniowie klas Technika Obs硊gi Turystycznej wyje縟縜j眂y na praktyki zawodowe do Turcji.

Celem spotkania by硂 przedstawienie kultury, tradycji i warunków 縴cia w Turcji, która b阣zie miejscem praktyki zawodowej m硂dzie縴 z naszej szko硑 w maju 2014r. Dyrektor szko硑 na pocz眛ku spotkania nawi眤a do zrealizowanego projektu praktyk w Szwecji  informuj眂 Konsula o tym ,縠 m硂dzie nasza  b阣zie odbywa砤 praktyki za granic po raz drugi. Zwróci szczególn uwag na du縠 szanse na rynku pracy dla m硂dzie縴  korzystaj眂ej z mo縧iwo禼i odbywania praktyk  za granic

Konsul przedstawi  wiele informacji i ciekawostek na temat swojego kraju. Zadaj眂 pytania, mogli秏y dowiedzie si o zwyczajach i tradycjach panuj眂ych w Turcji, o szkolnictwie, m硂dzie縴, pracy i kulturze. Poznali秏y uwarunkowania 縴cia w Turcji b阣眂ej krajem muzu砿a駍kim otwartym na obcokrajowców i naród polski. Konsul zaprezentowa równie kilka ciekawych miejsc w Turcji, które warto odwiedzi i pozna np.: Stambu, Ankara, Efez, Izmir, Troja, Antaly, Pamukkale, jak równie miejscowo舵, do której pojedziemy na praktyki - Aksaray, co t硊maczy si jako „bia硑 pa砤c”. Otrzymali秏y od Konsula wiele ulotek na temat ró縩ych regionów Turcji, które zasil nasza gablot turystyczn i b阣 pomocne do pracy na lekcjach.

Po oficjalnej cz甓ci spotkania zaprosili秏y Konsula i jego ma晨onk na pocz阺tunek przy kawie przygotowany przez uczestników projektu, w trakcie którego wywi眤a砤 si swobodna rozmowa uczniów z zaproszonymi go舵mi.

Wizyta  Honorowego Konsula Generalnego Republiki Turcji zako馽zy砤 si zwiedzaniem dobrze wyposa縪nych sal w naszej szkole, którymi mo縠my si poszczyci.

Koordynator projektu:

Margareta Moritz