Wyniki rekrutacji uczni體 na praktyki zawodowe do Turcji

WYNIKI REKRUTACJI

 do Projektu:  „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obs硊gi Turystycznej biletem do przysz硂禼i - A Ticket to the Future”

W zwi眤ku z przeprowadzon 21 pa糳ziernika 2013r. rekrutacj pragniemy przedstawi list osób, które zakwalifikowa硑 si do udzia硊 w Projekcie. Najwy縮z punktacj osi眊ni阾 w wyniku przeprowadzonego, dwuetapowego procesu rekrutacji, a tym samym udzia w Projekcie uzyska硂 11 uczniów z klasy 3 Tct oraz 9 uczniów z klasy 2 Tct. Wyniki  osi眊ni阾e przez  poszczególnych uczniów zestawione s  na  li禼ie  rankingowej.

 

I ETAP REKRUTACJI 

28 uczniów z klasy drugiej i trzeciej Technika Obs硊gi Turystycznej z硂縴硂  Formularze Aplikacyjne i zgodnie z zasadami rekrutacji zosta硑 one przyj阾e. Dawa硂 to uczniom mo縧iwo舵 uczestnictwa w procesie rekrutacji.  2 osoby z klasy 3 Tct i 3osoby z klasy 2 Tct nie z硂縴硑 Formularzy, co automatycznie wykluczy硂 je z  udzia硊 w Projekcie.

 19 pa糳ziernika 2013r.uczniowie przyst眕ili do testów z j陑yka angielskiego i przedmiotów turystycznych zawodowych.

 

II ETAP REKRUTACJI 

 Na rozmow kwalifikacyjn, która odby砤 si 21 pa糳ziernika 2013r. zg硂si硂 si 14 uczniów z klasy 2 Tct i 14 uczniów z klasy 3Tct. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa砤 si przed komisj rekrutacyjn w sk砤dzie:

  1. Kierownik praktycznej nauki zawodu – Stanis砤wa G潮b –Brandt – przewodnicz眂y komisji
  2. Koordynator projektu – Margareta Moritz
  3. Nauczyciele j陑yka angielskiego – Ma砱orzata Maruszak i Sylwia Borzyszkowska
  4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Dawid Niemczyk

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano sposób komunikacji, autoprezentacj, motywacj i uzasadnienie udzia硊 w Projekcie oraz swobod i poprawno舵 wypowiedzi w j陑yku angielskim. Uczniowie wykazywali si wiedz o Projekcie oraz przedstawiali swoje plany i oczekiwania zwi眤ane z wyjazdem na praktyki do Turcji.

 

WYNIKI KO袰OWE REKRUTACJI 

 Po zako馽zeniu dwuetapowej rekrutacji przeprowadzono dok砤dne zestawienie osi眊ni阾ych przez kandydatów punktów. 1cznie do zdobycia by硂 50 punktów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporz眃zi砤 dwie listy kandydatów na sta縠 zagraniczne:

  1.  list gówn – 20 osób
  2.  list rezerwow – 4 osoby

Lista gówna uczestników Projektu:

lp

Imi i nazwisko

Punkty

1

Dro縠k Filip

42

2

Lehmann Patryk

42

3

Szynalewski Sebastian

41

4

Szczodrowska Kamila

40

5

Gerigk Karolina

40

6

Gronda Julia

39

7

Buniek Beata

38

8

Krause Dominika

38

9

Mazur Michalina

37

10

Gibas Natalia

36

11

Szulc Pawe

36

12

Plata Daria

36

13

Raszeja Martyna

36

14

Surowiecka Milena

35

15

Cie秎i駍ka Justyna

34

16

Pucha砤 Paulina

34

17

Szulc Paulina

34

18

Dysarz Martyna

34

19

Operacz Ignacy

34

20

Czykierda Ma砱orzata

33

 

Lista rezerwowa uczestników Projektu:

Lp

Imi i nazwisko

Punkty

1

Rydel Celina

32

2

Muchowska Kamila

31

3

Wyklandt Lucyna

29

4

Konkel Magdalena

28

Tags