Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat

  7 pa糳ziernika 2013r. w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim odby硂 si uroczyste spotkanie podsumowuj眂e projekt zagranicznych praktyk zawodowych w Szwecji „Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat”. Projekt móg by realizowany dzi阫i wspó砯inansowaniu przez Uni Europejsk  ze 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

W spotkaniu z uczestnikami projektu wzi阬i udzia przedstawiciele w砤dz:  Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego, Kazimierz Chy砤 -  V-ce Starosta Powiatu Starogardzkiego, Marek Gabriel - Naczelnik Wydzia硊 Edukacji, przedstawiciele lokalnych mediów: Dziennika Ba硉yckiego i Telewizji Kablowej, rodzice uczestników, projektu, uczniowie klas logistycznych i spedytorskich oraz organizatorzy.

Projekt „Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat” realizowany by do ko馽a wrze秐ia. Teraz przyszed wi阠 czas na podsumowania i upowszechnianie jego rezultatów. W obecno禼i tak znamienitego grona uczniowie, którzy odbyli praktyki w Szwecji otrzymali bardzo dla nich wa縩e certyfikaty i dokumenty Europass Mobilno舵 potwierdzaj眂e odbycie praktyki, wykonywane czynno禼i oraz zdobyte w jej trakcie umiej阾no禼i. Dokumenty te s i b阣 niezmiernie istotne w przysz砮j drodze zawodowej ka縟ego uczestnika projektu, u砤twiaj眂 im otrzymanie pracy na europejskim rynku.

 Rezultatami projektu jest uzyskanie pierwszego do秝iadczenia zawodowego, podwy縮zenie kwalifikacji zawodowych i poznanie warunków pracy w szwedzkich firmach.

Równie wa縩ym rezultatem projektu jest poszerzenie umiej阾no禼i j陑ykowych zawodowych oraz w komunikacji interpersonalnej.

Ogromne znaczenie ma tak縠 nawi眤anie kontaktów osobistych i zawodowych oraz  umiej阾no舵 wspó晨ycia i wspó硃racy w 秗odowisku wielokulturowym. Uczestnicy projektu uzyskali wi阫sz pewno舵 siebie i poczucie w砤snej warto禼i.

Projekt „Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat”  by pierwszym projektem zagranicznych praktyk zawodowych realizowanym w Zespole Szkó Ekonomicznych. Dlatego te wszystkie do秝iadczenia zdobyte przez uczestników i organizatorów projektu s bardzo wa縩e dla nast阷nych tego typu przedsi陊zi赕. Bardzo istotna jest tak縠 powszechna 秝iadomo舵 naszych uczniów o mo縧iwo禼i uczestniczenia w zagranicznych praktykach zawodowych oraz o konkretnych korzy禼iach  z tego p硑n眂ych zarówno dla ich przysz砮go 縴cia zawodowego jak i prywatnego.    

Spotkanie by硂 znakomit okazj do wr阠zenia dyplomów i gównej nagrody w konkursie na prezentacj multimedialn    „Sprawozdanie z praktyki zawodowej w Szwecji”.

Wszyscy mogli wspólnie obejrze nagrodzon prezentacj Damiana Weso硂wskiego, która jest jego opowie禼i o projekcie. 

W drugiej cz甓ci spotkania – mniej oficjalnej  uczestnicy projektu mieli okazj podzieli si swoimi prze縴ciami i do秝iadczeniami, opowiedzie jakie zadania wykonywali u szwedzkich pracodawców, czego si nauczyli, jak uk砤da砤 si im wspó硃raca ze Szwedami i jakie znajomo禼i nawi眤ali.

Wszyscy mieli okazj tak縠 obejrze instalacje fotograficzne na temat realizacji projektu oraz pokazuj眂e prac uczniów w szwedzkich firmach, 縴cie codzienne, obowi眤ki , ale tak縠 czas wolny i miejsca w Szwecji poznane podczas wycieczek – uwiecznione na fotografii prze縴cia i do秝iadczenia uczestników projektu.

 

Dzi阫ujemy bardzo wszystkim za zainteresowanie i udzia w spotkaniu .

 

W imieniu uczestników i organizatorów projektu

koordynator projektu:   El縝ieta Czaja

Tags