POLSKO – NIEMIECKA WYMIIANA MDZIE痀

Hildegardisschule - Zespó Szkó Ekonomicznych

Historia wspó砪zesna w oparciu o osobist histori z 縴cia- wa縩y przedmiot z 縴cia moich dziadków wraz z towarzysz眂 mu histori to temat projektu realizowanego w partnerskiej szkole- Hildegardisschule- w Münster. 

Od 23.09.2013 – 27.09.2013 siedem uczennic  z naszej szko硑 uczestniczy硂 w polsko - niemieckiej wymianie m硂dzie縴. Nasz szko酬 reprezentowali : Adrianna Tuwalska z kl. II Ta, Aneta Kohlandt, Agnieszka Jaszczerska , Daria Ma砮cka  z kl. II Td Natalia Saweczko, Julia Gronda , Marta Szymichowska  z kl. III Tc.

Uczennice  z Polski i z Niemiec z wielkim zaanga縪waniem opowiada硑 o rodzinnych pami眛kach przekazywanych z pokolenia  na pokolenie. W秗ód tych przedmiotów znalaz硑 si min. pier禼ionki, zegarek kieszonkowy, porcelanowe lalki, sukienka prababci, ustna harmonijka, medal za wojenne zas硊gi. Niektórzy nie tylko przygotowali prezentacje multimedialne zwi眤ane z tematem, ale równie pokazali przywiezione przedmioty, np. sukienk, hebel, który pos硊縴 do wykonania szafy, szkic rodzinnego drzewa  genealogicznego, powojenne odznaczenie czy ustn harmonijk, na której do dzi gra dziadek.

Praca nad projektem zako馽zy砤 si przygotowaniem  na szkolnym holu wystawy,  która cieszy砤 si du勘 ogl眃alno禼i ze strony uczniów i nauczycieli Hildegardisschule.

Ponadto nasze uczennice zaprosi硑 na wirtualny spacer po szkole. Z du縴m zainteresowaniem spotka砤 si równie prezentacja o naszym mie禼ie. Z zaciekawieniem kole縜nki z Niemiec ogl眃a硑 lip dup, teledysk promuj眂y nasze miasto z udzia砮m wielu uczniów ze starogardzkich szkó.

W planie wymiany znalaz si równie udzia w lekcjach angielskiego, sztuki i j陑yka francuskiego. By砤 to okazja do poznania metod i form kszta砪enia wykorzystywanych w niemieckiej szkole.

W towarzystwie nauczycieli i uczniów poznawali秏y szczególnie atrakcyjne turystycznie zabytki i miejsca w Münster. Zaciekawienie wzbudza硑 anegdoty z nimi zwi眤ane.

Z wielk rado禼i przyj阬i秏y propozycj wyjazdu na wycieczk do Osnabrük. Wraz z przewodnikiem zwiedzali秏y miasto. Byli秏y w gotyckiej katedrze, miejskim ratuszu i muzeum sztuki.  Odby si równie wspólny spacer po mie禼ie.

Okazj do integracji polskiej i niemieckie m硂dzie縴, nauczycieli by zorganizowany na terenie szko硑 wspólny grill.

Ka縟a wymiana przynosi wiele korzy禼i: wzrasta motywacja do nauki j陑yka obcego
i nast阷uje przyrost kompetencji komunikacyjnej. Uczniowie, poznaj眂 swoich niemieckich rówie秐ików i ich rodziny, zapoznaj si tym samym z kultur kraju partnerskiego. Przebywanie w niemieckich rodzinach stanowi okazj do prze砤mywania stereotypów. Bardzo wa縩ym efektem programu jest nawi眤ywanie przyja糿i i ich kontynuowanie.

Dzi阫uj Pani Ma砱orzacie ieczkowskiej, które zajmowa硑 si t硊maczeniem zarówno w fazie przygotowawczej projektu jak i w czasie jego realizacji w Münster.

Projekt by realizowany dzi阫i wsparciu finansowemu Polsko – Niemieckiej Wspó硃racy M硂dzie縴.

Ewa Balcerzak – koordynator wymiany