Wyprawka Szkolna 2013 / 2014

Uwaga rodzice – dofinansowanie zakupu podrczników  Wyprawka Szkolna 2013/2014.

Pomoc obejmuje dofinansowanie do zakupu podrczników. 

W roku szkolnym 2013/2014 programem objci s midzy innymi uczniowie:

I. Rozpoczynajcy nauk w klasie drugiej technikum

II. Uczniowie sabowidzcy, niedosyszcy, z upoledzeniem umysowym, z niepenosprawnociami sprzonym, posiadajcy orzeczenie o ksztaceniu specjalnym.

Pomoc przyznawana jest uczniom klas drugich technikum:

I. Speniajcym kryterium dochodowe – pomoc moe by udzielona rodzinom , gdy dochód na jednego czonka rodziny nie przekracza 456 z netto ( art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy spoecznej z 2009 r. z pón. zmianami)

II. Niespeniajcych kryterium dochodowego – pomoc moe by udzielona rodzinom z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoci, bezrobocia, dugotrwaej lub cikiej choroby, niepenosprawnoci, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludmi, potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klski ywioowej lub ekologicznej (art. 7 Ustawy o pomocy spoecznej z 2009 r. z pón. zmianami)

Zasady udzielania pomocy:

I. Przyznanie pomocy nastpuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastpczych)

II. Wniosek skada si do pedagoga szkolnego

III. Do wniosku naley doczy faktur VAT, wystawion imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub paragon i owiadczenie

IV. Kwota dofinansowania wynosi:

- dla uczniów technikum do 445 z

Termin skadania wniosków – 02-11 wrzenia 2013 r.

Wzór wniosku i szczegóowe informacje udziela pedagog szkolny Iwona Grudziska.

Tags