Uroczysto舵 rozpocz阠ia nowego roku szkolnego 2013/2014

          Rozpocz阠ie nowego roku szkolnego 2013/2014w Zespole Szkó Ekonomicznych  odby硂 si  2 wrze秐ia 2013 roku  na hali sportowej o godzinie 9.00.

          W uroczysto禼i wzi阬i udzia: dyrektor szko硑 Pana Tadeusza Burczyka, wicedyrektor Andrzej Prabucki, kierownik  praktycznej nauki zawodu Pani Stanis砤wa G潮b-Brandt, zaproszeni go禼ie, grono pedagogiczne, uczniowie. 

           Prowadz眂y uroczysto舵: Monika Belka i Dawid Osowski przypomnieli o wa縩ym dla naszego narodu wydarzeniu, wybuchu II wojny 秝iatowej we wrze秐iu 1939r.

           Ceremonii otwarcia nowego roku szkolnego dokona dyrektor szko硑 Pan Tadeusz Burczyk, który powita wszystkich zgromadzonych. Przedstawi nauczycieli rozpoczynaj眂ych prac. W swoim przemówieniu zwróci uwag na sukcesy odniesione przez absolwentów na maturze i egzaminach zawodowych, 縴czy tegorocznym  maturzystom jeszcze wy縮zych  not. Szczególnie ciep砮 s硂wa us硑szeli uczniowie stoj眂y przed kolejnym etapem swojej edukacji, rozpoczynaj眂y nauk w Zespole Szkó Ekonomicznych . Ko馽z眂 przemówienie,  dyrektor 縴czy obecnym wytrwa硂禼i i zdrowia w nowym roku szkolnym.

          O zabranie g硂su poproszony zosta zaproszony go舵 -  Pan Marek Gabriel, Naczelnik Wydzia硊 Edukacji w Starostwie Powiatowym, który w swoim wyst眕ieniu  zwróci uwag  na wysok pozycj szko硑 w powiecie, jej nowoczesno舵 i nieustanny rozwój. Uczniom  klas  pierwszych pogratulowa wyboru szko硑. Zgromadzon m硂dzie zach阠a do systematycznej nauki i pracy nad sob.

          G硂s zabra砤 równie przewodnicz眂a Samorz眃u Szkolnego Magdalena Gromowska, która, zwracaj眂 si do dyrekcji , grona pedagogicznego, uczniów , 縴czy砤 wszystkim du縪 si, cierpliwo禼i i wytrwa硂禼i w pracy. Swoje kole縜nki  i kolegów zach阠a砤  do codziennego podejmowania trudu  celem zdobycia wiedzy i umiej阾no禼i.

          Podczas uroczysto禼i przywo砤ne zosta硑 s硂wa najwi阫szego autorytetu wszech czasów Jana Paw砤 II, s硂wa maj眂e by drogowskazem  podczas pokonywania trudno禼i  w nowym roku szkolnym.

 Nad przebiegiem uroczysto禼i czuwa硑 polonistka Pani Ewa Balcerzak i pedagog szkolny Pani Iwona Grudzi駍ka.

E.B.