KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

Projekt "Mobilno zawodowa oknem na wiat"  nr 2012-1-PL1-LEO01-27564

   Projekt wspófinansowany  przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

dotyczc  praktyki zawodowej odbytej w Szwecji

w ramach projektu ” Mobilno zawodowa oknem na wiat”.

24 czerwca 2013r zosta rozstrzygnity konkurs na prezentacj multimedialn – sprawozdanie z zagranicznych praktyk zawodowych w Szwecji.

Do konkursu przystpili wszyscy uczestnicy praktyk zawodowych w Szwecji.

Wszystkie prace speniay warunki regulaminu konkursu.

Prace konkursowe oceniaa komisja w skadzie :

Tadeusz Burczyk Dyrektor ZSE
Stanisawa Gb-Brandt

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

Magorzata Rychlicka
wychowawca klasy
ukasz Kruczek
nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
Elbieta Czaja
koordynator projektu

Zgodnie z regulaminem jurorzy brali pod uwag ponisze kryteria i oceniali prace konkursowe stosujc  skal punktacji  od 1 do 5 dla kadego z nich:

  1. sposób prezentacji  - techniczna poprawno wykonania
  2. dobór materiaów fotograficznych
  3. oryginalno  ujcia  tematu oraz komentarzy i opisów
  4. estetyka i efekt wizualny
  5. walory popularyzacyjne

Zsumowanie wszystkich punktów ostatecznie wyonio najlepsz prac, która uzyskaa najwysz czn punktacj – 113 punktów . Nagrod gówn dla autora najlepszej pracy jest tablet. Nagrodzona praca Damiana Wesoowskiego oraz prace wyrónione Artura Pazdy i Marty Petki s zamieszczona na stronie.

Wynik  konkursu:

Miejsce

 

Imi i nazwisko autora pracy

czna punktacja

Uwagi

1

Damian Wesoowski

113 pkt

Gówna nagroda

2

Artur Pazda

108 pkt

wyrónienie

3

Marta Petka

101 pkt

wyrónienie

4

Karolina Szandrach

  83 pkt

 

5

Krystian Zieliski

  82 pkt

 

6

Marta Bissagio

  70 pkt

 

7

Metin Chabowski

  69 pkt

 

8

Mirela Murawska

  56 pkt

 

Jurorzy podkrelaj, e  autorzy najlepszych prac konkursowych  wykazujc si umiejtnociami dokumentowania stworzyli bardzo dobre i ciekawe materiay, które z powodzeniem mog by wykorzystane do popularyzacji projektu.

Ogromne gratulacje dla Damiana Wesoowskiego.

W imieniu komisji konkursowej
Elbieta Czaja – koordynator projektu

 

Tags