Projekt Leonardo da Vinci w Tirgu Mures w Rumunii

W dniach 6 – 10 maja 2013 roku grupa uczniów wraz z nauczycielami braa udzia w spotkaniu z uczestnikami projektu Leonardo da Vinci w Tirgu Mures w Rumunii. W projekcie bierze udzia a 9 krajów: Turcja, Rumunia, Wochy, Niemcy, Bugaria, Francja, Grecja, Portugalia i Polska. Z naszej szkoy do Rumunii jechay 2 uczennice z klasy II TA (Karolina Tusk i Wiktoria Piekarska) i 2 nauczycieli (pani Emilia Chilicka i pani Lucyna Szczypior).

Po prawie 7-godzinnej podróy dotarlimy do celu. Po krótkim odpoczynku udalimy si na wspóln kolacj wraz z innymi uczestnikami projektu. Integracja zacza si ju przy pierwszym wspólnym posiku. Zadbaa o to pani Angela (koordynatorka z Rumunii), kac usi uczniom przy jednym stole i nauczycielom przy drugim. Zaczy si pierwsze znajomoci i amanie barier jzykowych.

Nastpnego dnia odbyo si zwiedzanie miasta Tirgu Mures. Jest to miasto pooone w rodkowej czci Rumunii, jest jednym z wikszych miast Siedmiogrodu. Zwiedzilimy muzeum, w którym niewtpliwie  najwiksze wraenie zrobi na nas gabinet luster, koció Reformatów, katedr, zabytkowe domy i plac w centrum miasta. 

Po poudniu zaplanowano wizyt w tamtejszej szkole redniej. Na wstpie zostalimy podzieleni na grup  –nauczycieli i uczniów. Oprowadzono nas po szkole, pokazano sale, wyposaenie itd. Atrakcj bya lekcja z tamtejsz nauczycielk jzyka angielskiego. Podzieleni na grupy 4-osobowe  wykonywalimy róne zadania. Póniej uczestniczylimy w lekcji rachunkowoci, moglimy porówna przebieg lekcji w Polsce i w Rumunii. Zakoczenie pracy w szkole zostao uwieczone pamitkowym zdjciem caej grupy przy wejciu do szkoy.

Kolejnego dnia czekaa nas wycieczka do Sighisoary. Bylimy w muzeum, na wierzy widokowej, z której rozciga si przepikny widok, w zabytkowym kociele, w muzeum i w zoo. W drodze powrotnej  moglimy rozkoszowa si piknem górzystych terenów Rumunii.

W pitek po niadaniu poegnalimy si z koleankami i kolegami z innych krajów i pojechalimy na lotnisko.

Z niecierpliwoci czekamy na kolejny wyjazd, który bdzie ju we wrzeniu do Grecji.

 

  Karolina Tusk