Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat - WYNIKI REKRUTACJI

Starogard Gda駍ki 31.01 2013r.

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Mobilno舵 zawodowa oknem na 秝iat”

Uprzejmie informujemy o zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych do udzia硊 w Projekcie oraz listy rezerwowej. Do udzia硊 w Projekcie zakwalifikowanych  zosta硂 o秏ioro uczniów z klasy 3Td  i dwójka uczniów rezerwowych. Uczniowie ci uzyskali najwy縮z 潮czn punktacj w wyniku przeprowadzonego, dwuetapowego procesu rekrutacji. Wyniki  osi眊ni阾e przez  poszczególnych uczniów zestawione s  na  li禼ie  rankingowej.

 

I ETAP REKRUTACJI

 Aplikacje zosta硑 z硂縪ne przez 28 uczniów. Po weryfikacji 秗ednich ocen z przedmiotów zawodowych pozosta硂 22 uczniów, którzy  zgodnie z regulaminem rekrutacji uzyskali 秗edni powy縠j  3,00.

 Do testów  z j陑yka angielskiego i z przedmiotów logistycznych, które odby硑 si 23 stycznia podesz硂 20 uczniów ( 2 zrezygnowa硂 ). 

 

II ETAP REKRUTACJI

 W dniach 30 i 31 stycznia odbywa硑 si rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi dwudziestoma uczniami przed komisj rekrutacyjn w sk砤dzie:

 1. Kierownik praktycznej nauki zawodu – Stanis砤wa G潮b –Brandt – przewodnicz眂y komisji
 2. Koordynator projektu – El縝ieta Czaja
 3. Nauczyciel j陑yka angielskiego – Emilia Chilicka
 4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Karol Macek
 5. Wychowawca klasy III Td – Ma砱orzata Rychlicka

 Jurorzy oceniali :

 Uczniowie mogli wypowiedzie si na temat:

 

Ko馽owe wyniki rekrutacji

 Po zako馽zeniu rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzono dok砤dne zestawienie osi眊ni阾ych przez kandydatów punktów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporz眃zi砤 dwie listy kandydatów na sta縠 zagraniczne:

1. list gówn – 8 osób

2. list rezerwow – 2 osoby

Podstaw kwalifikacji uczniów jest suma uzyskanych punktów. 1cznie do zdobycia by硂 50 punktów:

 • Test  
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ocena z j陑yka angielskiego
 • ocena z j陑yka angielskiego zawodowego
 • ednia z przedmiotów zawodowych
 • 秗ednia ocen z pó硆ocz
 • ocena z zachowania

0 – 10
0 – 15
0 – 5
0 – 5
0 – 5
0 – 5
0 – 5

Lista gówna uczestników Projektu

lp

Imi i nazwisko

Punkty

1

Metin Chabowski

40

2

Artur Pazda

36

3

Krystian Zieli駍ki

35

4

Marta Petka

35

5

Damian Weso硂wski

33

6

Karolina Szandrach

32

7

Marta Bisaggio

32

8

Mirela Murawska

32

 

Lista rezerwowa

Lp

Imi i nazwisko

Punkty

1

Natalia Klejna

31

2

Alan Miko砤jski

31

 

Koordynator Projektu:

El縝ieta Czaja

Tags