Q-zdr體q

Poszybowa przez 縴cie jak ptak: niezale縩y, szcz甓liwy, wolny!
Pozna prawdziwy jego smak, wszystkie odcienie: jasne i ciemne
kolory!
Mie odwag, by wzbi si wysoko, przekroczy sztywne granice
i nie ba si spe硁ia swych marze, bo warto!


          Dnia 3.09.2009r. odby硂 si spotkanie w Andrzejowej Chacie podsumowuj眂e dzia砤nia szkolnych liderów w ramach projektu " Q-zdrówq". Organizatorami by砤 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Starostwo Powiatowe, Wydzia Promocji i Ochrony Zdrowia w Starogardzie Gda駍kim. Na spotkaniu zapoznano dyrektorów szkó, pedagogów i m硂dzie z prezentacjami multimedialnymi promuj眂ymi zdrowy styl 縴cia w szko砤ch, mi阣zy innymi:
                    - zaj阠iami relaksacyjnymi,
                    - eliminowaniem na硂gów,
                    - informowaniem o zagro縠niach chorobami XXI wieku,
                    - zachowaniem postawy copingowej,
                    - utrzymywaniem wszechstronnej aktywno禼i fizycznej,
                    - prawid硂wym od縴wianiem si.


W naszej szkole liderkami powy縮zego projektu by硑 i s uczennice klasy II Ta:

                    Daria Literska i Tatiana Nickelweit.

Koordynatorami ich pracy na terenie szko硑 by硑 i s : Pani Aneta Rabczuk-Szarmach i Pani Iwona Grudzi駍ka.

( IG )

 zdj阠ia >>>