Nie Daj Szansy AIDS

Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS 2009 dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego

1. Haso konkursu: „Nie Daj Szansy AIDS”.

2. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Owiaty Zdrowotnej w Gdasku, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdasku, Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne.

3. Partnerzy: Urzd Marszakowski Województwa Pomorskiego.

4. Patronat: Pan Jan Kozowski Marszaek Województwa Pomorskiego, Pani Elbieta Charytoniuk - Pastwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdasku.

5. Cel konkursu:
 Ksztatowanie waciwych postaw i zachowa wród uczniów szkó ponadgimnazjalnych poprzez:

    - popularyzowanie wiedzy na temat zakae wirusem HIV i choroby AIDS.
    - uwiadomienie zagroe jakie niesie zjawisko HIV/AIDS.
    - nabywanie umiejtnoci odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów dotyczcych wasnego zdrowia i ycia.
    - przeciwdziaanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakaonych oraz ksztatowanie postaw tolerancji wobec nich.

6. Zasig i ramy czasowe.

    4 wrzesie - 30 padziernik 2009 rok.

7. Zakres tematyczny
Od uczestników olimpiady wymagana bdzie wiedza okrelona tematycznie poniej:

- pochodzenie, budowa wirusa HIV,
- patogeneza zakae wirusa HIV,
- drogi szerzenia si zakae wirusa HIV, czynniki i okolicznoci sprzyjajce zakaeniu,
- choroby przenoszon drog pciow,
- objawy kliniczne, przebieg zakae HIV i AIDS,
- zapobieganie zakaeniom,
- psychospoeczne problemy zakaonych HIV i chorych na AIDS,
- stosowania rodków ostronoci podczas udzielania I pomocy,
- HIV/AIDS a prawa czowieka,
- zasady postpowania i zapobiegania zakaeniom HIV i chorobie AIDS,
- opieka nad osobami yjcymi z HIV i chorymi na AIDS,
- organizacje i instytucje zajmujcych si problematyk HIV i AIDS w Polsce,
- problematyka zakae wertykalnych (matka-dziecko).

8. Zasady i terminy przeprowadzenia konkursu
Konkurs zorganizowany bdzie w trzech etapach:

- etap szkolny - do 9 padziernika 2009 roku.
- etap powiatowy - 20 padziernika 2009 roku ( Uwaga! Na etap powiatowy jest jeden termin dla wszystkich powiatów. Testu na etap powiatowy nie wolno przeprowadza w innym dniu i godzinie)
- etap wojewódzki - 27 padziernika 2009 roku. Organizator nie zwraca kosztów podróy na etap powiatowy i wojewódzki.

O ewentualnych zmianach terminów poszczególnych etapów organizator powiadomi wszystkich zainteresowanych odpowiednio wczeniej.

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukoczyo 18 roku ycia, na udzia w konkursie

UCZESTNIK PENOLETNI