OB覼 KO NAUKOWEGO - SZKO SUKCESU

W dniach 08.07 – 18-07.2011r. dwie uczennice naszej szko硑 – Sandra Cie秎i駍ka z klasy III Ta  i Ewa Gdaniec z klasy III Tb - bra硑 udzia w letnim obozie naukowym w Gda駍ku. W obozie tym uczestniczy硂 razem 88 uczniów z 4 województw. Wszyscy ci uczniowie nale勘 do Szkolnych Kó Naukowych organizowanych w ramach projektu „Szko砤 Sukcesu”.

Celem obozu by硂 poszerzenie wiedzy jak równie mi砮 sp阣zenie wakacji oraz nawi眤anie nowych znajomo禼i. Uczniowie podzieleni na 12 osobowe grupy uczestniczyli w zaj阠iach z psychologii biznesu,  j陑yka angielskiego lub niemieckiego, a tak縠 przedsi阞iorczo禼i. Nie by硑 to typowe zaj阠ia w salach lecz wyk砤dy na Uniwersytecie Gda駍kim, na molo w Sopocie, na klifie i pla縴 w Gdyni, w skansenie Grodzisko, w Pomorskim Parku Technologicznym, w kawiarni lub parku. Uczniowie mieli mo縧iwo舵 zwiedzania najwa縩iejszych zabytków Trójmiasta, a dwa wieczory mi硂 sp阣zili w kinie. Ostatniego dnia wszyscy pop硑n阬i statkiem na Hel, gdzie odwiedzili fokarium i zaw阣rowali na sam cypel pó硍yspu. Wieczorem odby砤 si zabawa przy ognisku.

Za rok kolejne dwie osoby nale勘ce do Szkolnego Ko砤 Naukowego b阣 mia硑 mo縧iwo舵 wyjechania na letni obóz naukowy, który daje szans pog酬bienia swojej wiedzy oraz mi砮go sp阣zenia wakacji w gronie rówie秐ików z ró縩ych szkó.

W nowym roku szkolnym 縴czymy wszystkim cz硂nkom SKN wielu sukcesów, naukowych osi眊ni赕 oraz zajmowania wysokich miejsc w organizowanych projektach i konkursach.

 

Opiekunki Szkolnego Ko砤 Naukowego  „SZKO SUKCESU”

Stanis砤wa G潮b-Brandt i Ma砱orzata Maruszak