Uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2011/2012

W dniu 1 wrze秐ia 2011 odby硂 si uroczyste rozpocz阠ie nowego roku szkolnego 2011/2012.

Dyrektor szko硑 Pan Tadeusz Burczyk przywita wszystkich nauczycieli, pracowników szko硑, uczniów oraz rodziców. Szczególnie serdecznie powita uczniów klas pierwszych oraz przedstawi nowych nauczycieli rozpoczynaj眂ych prac w naszej szkole.

Dyrektor szko硑 po縠gna dotychczasowego wicedyrektora Pana Zygmunta Sobeckiego w zwi眤ku z przej禼iem na emerytur. W nowym roku szkolnym nast眕i硑 zmiany w kierownictwie szko硑. Nowym wicedyrektorem zosta Pan Andrzej Prabucki. Natomiast na stanowisko kierownika praktycznej nauki zawodu powo砤na zosta砤 Pani  Stanis砤wa G潮b-Brandt.

Uczniowie prowadz眂y uroczysto舵 nawi眤ali do 1 wrze秐ia 1939 roku. By taki wrzesie! O 秝icie wojska niemieckie zaatakowa硑 obszar pa駍twa polskiego na l眃zie, morzu i powietrzu.

Na zako馽zenie uroczysto禼i g硂s zabra砤 przewodnicz眂a Samorz眃u Uczniowskiego - Martyna Kossobucka 縴cz眂 Dyrekcji Szko硑, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim kole縜nkom i kolegom wielu sukcesów i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Nad przebiegiem uroczysto禼i czuwa硑 polonistka Pani Ewa Balcerzak i pedagog szkolny Pani Iwona Grudzi駍ka.

Opracowa砤:

Stanis砤wa G潮b-Brandt