Uroczyste zako馽zenie roku szkolnego 2017-2018

Uroczyste zako馽zenie roku szkolnego 2017-2018

W dniu 22.06.2018 odby硂 si uroczyste zako馽zenie roku szkolnego. W uroczysto禼i uczestniczyli: naczelnik Wydzia硊 Edukacji Starostwa Powiatowego pan Marek Gabriel, pan Tomasz Moys - Wiceprezes Zak砤dów Farmaceutycznych Polpharma, pan Grzegorz Borzeszkowski - Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Zwi眤ku Pracodawców, pracodawcy- fundatorzy nagród oraz zebrani rodzice. Dyrektor szko硑 pan Tadeusz Burczyk powita serdecznie wszystkich przyby硑ch go禼i, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obs硊gi oraz uczniów. Dyrektor dokona podsumowania osi眊ni赕 uczniów i wraz z panem Naczelnikiem Wydzia硊 Edukacji wr阠zy 秝iadectwa z wyró縩ieniem oraz nagrody ksi笨kowe. iadectwa z wyró縩ieniem-  z czerwonym paskiem otrzyma硂 45 uczniów. Dyrektor og硂si te wyniki konkursu na „Najlepsz klas roku szkolnego 2017/2018- I miejsce zaj瓿a klasa I Ta , natomiast II miejsce klasa I Te. Obie wyró縩ione klasy otrzyma硑 nagrody pieni昕ne ze 秗odków Rady Rodziców. Jak co roku bardzo mi硑m momentem uroczysto禼i by硂 wr阠zenie nagród rzeczowych ufundowanych przez pracodawców dla najlepszych uczniów  kszta砪眂ych si w poszczególnych zawodach. Kierownik praktycznej nauki zawodu pani Stanis砤wa G潮b-Brandt serdecznie powita砤 przyby硑ch przedstawicieli pracodawców oraz poprosi砤 o wr阠zenie nagród:

Wiceprezesa Zak砤dów Farmaceutycznych Polpharma-  pana  Tomasza Moysa

Dyrektora Firmy Pestar- pana Mariusza Skarbka

Dyrektora Firmy  Broker- pana Waldemara Ka硊skiego

Wiceprezesa Zarz眃u Banku Spó砫zielczego - pani Barbar Cejrowsk

W砤禼icielk Przedsi阞iorstwa Transportowo-Spedycyjnego w Lubichowie-  pani Anit Sroka

W砤禼icielk Firmy STELLA- pani Krystyn Stella

Nagrody równie ufundowa硑 Firmy - PPH  Herold- Zblewo oraz  Piekarnia –Cukiernia Kropek-  Zblewo

W imieniu nagrodzonych podzi阫owania pracodawcom z硂縴砤 uczennica Magda Bendyk z klasy III td.                                                                                                                                Zako馽zenie roku szkolnego po潮czone by硂 z podsumowaniem projektu pt.: „Ekonomi禼i, Logistycy i Informatycy kszta砪 si zawodowo na Wyspach Brytyjskich.                                                                                                                                      Apel wraz z cz甓ci artystyczn przygotowali uczniowie klasy II Ta .痽czymy wszystkim uczniom i nauczycielom du縪 s硂馽a, wspania硑ch wra縠  i bezpiecznego wypoczynku.

                                                                                  Lucyna Szczypior

Stanis砤wa G潮b-Brandt