PROGRAM KULTUROWY REALIZOWANY W WIELKIEJ BRYTANII

Uczestnicy projektu przebywajcy na praktykach zagranicznych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii realizuj swój program kulturowy. Uczniowie klasy technik ekonomista poznali ju najblisz okolic oraz wzili udzia w dwóch wycieczkach: do Brighton oraz do Londynu. Uczniowie, ksztaccy si w zawodzie technik ekonomista oraz dyrektor pan Tadeusz Burczyk, wicestarosta pan Kazimierz Chya, kierownik praktycznej nauki zawodu pani Stanisawa Gb-Brandt oraz pani Lucyna Szczypior i pani Emilia Chilicka najpierw odwiedzili Brighton. Jest to miasto w Anglii, pooone nad kanaem La Manche, jest ono wanym orodkiem przemysowym oraz kulturalno-naukowym. Mielimy okazj podziwia  panoram miasta z wiey obserwacyjnej British Airways i360. Nastpnie udalimy si do Royal Pavilion, byej rezydencji królewskiej w Brighton, obecnie przeksztacon w muzeum. Oprócz zwiedzania piknego miasta, uczniowie mieli take chwil relaksu w wesoym miasteczku. Kolejnego dnia caa grupa realizujca program kulturowy udaa si do Londynu. Pierwszym celem naszej wizyty by Buckingham Palace, oficjalna londyska rezydencja brytyjskich monarchów, najwikszy na wiecie paac królewski, który od 1837 roku peni funkcj oficjalnej siedziby monarszej. Nastpnie wzilimy udzia w rejsie odzi po Tamizie, z której moglimy podziwia fantastyczny Londyn. Kolejnym punktem wycieczki by London Eye, koo obserwacyjne zwane take Koem Milenijnym. Koo ma wysoko 135 metrów, a jego peny obrót trwa okoo 30 minut. Na kole znajduj si 32 klimatyzowane kapsuy pasaerskie. Udalimy si take na 10 Downing Street. Jest to rezydencja i biuro premiera Wielkiej Brytanii. Podziwialimy niezwykle barwn parad kobiet z okazji 100 rocznicy nabycia praw do gosowania przez kobiety.  Bdc w Londynie, nie moglimy nie pój na Trafalgar Square. Jest to tradycyjne miejsce spotka i zgromadze. dni kolejnych wrae, udalimy si do British Museum, jednego z najwikszych na wiecie muzeów historii staroytnej. Ostatnim punktem naszej wycieczki by Hyde Park, jeden z kilku królewskich parków w Londynie, pooony na obszarze okoo 159 ha. Podczas pobytu w Londynie mielimy take okazj przejecha si pitrowym czerwonym autobusem oraz londyskim metrem. Bdc w Portsmouth zwiedzalimy róne dzielnice miasta, spdzalimy czas wolny nad morzem i w piknych okolicznych parkach. Bylimy na wiey widokowej Spinnaker Tower, z której moglimy podziwia miasto, port, morze i urokliwe wysepki. Wysoko wiey wynosi 170 metrów i liczy ona trzy poziomy, gdzie na najniszym znajduje si najwiksza w Europie szklana podoga. Wszyscy bdziemy dugo wspomina nasz pobyt oraz to co moglimy zaobserwowa i przey realizujc zaplanowany  program kulturowy naszych praktyk.

 

Emilia Chilicka