Wizyta monitoruj眂a praktyki ekonomist體 w Potrsmouth

W dniach 08-11 czerwca 2018 r. przeprowadzony zosta monitoring praktyk przez dyrektora szko硑 pana Tadeusza Burczyka oraz wicestarost powiatu starogardzkiego pana Kazimierza Chy酬. W czasie wizyty odby硂 si spotkanie z w砤禼icielem  instytucji po秗ednicz眂ej IBD- panem Raja Ali  oraz z uczniami w miejscach odbywania ich praktyk. Przeprowadzone zosta硑 rozmowy z angielskimi opiekunami na temat realizacji praktyk, z których wynika硂 ,縠 uczniowie dobrze wykonuj swe zadania. W czasie spotka z uczniami przeprowadzone zosta硑 ankiety na temat organizacji praktyk oraz kwestionariusze rozmowy dyrektora szko硑 z uczniami kszta砪眂ymi si w zawodzie technik ekonomista. Równie sporz眃zone zosta硑 protoko硑  z wizyty monitoruj眂ej zagraniczne praktyki oraz zagraniczne szkolenie zawodowe kadry Job Shadowing.  Dyrektor szko硑 oraz wicestarosta uczestniczyli równie w realizacji programu kulturowego w czasie wycieczek do  Brighton i Londynu.

                                                                                                                                      Stanis砤wa G潮b-Brandt