WIZYTA GOI Z PARTNERSKIEJ SZKO W M躈STER

W dniach 04.06.2018 – 08.06.2018 go禼ili秏y w naszej szkole uczniów i nauczycieli ze szko硑 partnerskiej Hildegardisschule z Münster. W czasie trwaj眂ej pi赕 dni wymiany uczniowie z Niemiec mieszkali w polskich rodzinach i mieli okazj pozna 縴cie codzienne i zwyczaje Polaków. Temat realizowanego w tym roku projektu dotyczy postrzegania Niemców przez Polaków i Polaków przez Niemców.
Go禼ie przybyli do Starogardu w upalny poniedzia砮k. Tego dnia, po wspólnie zjedzonym 秐iadaniu,
w programie wizyty znalaz硂 si zwiedzanie szko硑, spacer po mie禼ie, praca nad projektem,
a wieczorem integracyjne ognisko oraz gry i zabawy j陑ykowe. Kolejnego dnia uczniowie i nauczyciele mogli zobaczy jak pracujemy na lekcjach. Uczestniczyli równie w wycieczce do Malborka i Sztutowa. oda rozpocz瓿a si od zwiedzania Polpharmy, nast阷nie by砤 praca nad projektem. M硂dzie przedstawia砤 efekty swoich przygotowa do spotkania, prezentacje multimedialne dotycz眂e prze砤mywania stereotypów. Wszyscy wpisali si do kroniki wymiany zawieraj眂ej informacje i zdj阠ia od pocz眛ku wspó硃racy mi阣zy naszymi szko砤mi, czyli od 2008roku. Du縴m powodzeniem cieszy砤 si lekcja polskiego, podczas której gospodarze uczyli swoich partnerów z Niemiec j陑yka ojczystego. iechu by硂 co nie miara!!!
Czwartek przeznaczyli秏y na wycieczk do Sopotu i Gda駍ka. Przepi阫na pogoda umo縧iwi砤 spacer s硑nnym deptakiem oraz gry i zabawy na sopockiej pla縴. W Gda駍ku starali秏y si w krótkim czasie pokaza miejsca wa縩e w naszej historii, a tak縠 ciesz眂e si ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzaj眂ych Polsk: Ko禼ió Mariacki, Ratusz, Dwór Artusa, Z硂t Bram, Fontann Neptun. Go禼ie mieli równie czas na zakupy.

Kolejn, siedemnast ju wymian uczniów mo縠my zaliczy do bardzo udanych. Realizacja programu pozwoli砤 na integracj polskiej i niemieckiej m硂dzie縴 oraz nauczycieli. Stereotypy zosta硑 prze砤mane!!! Nasi uczniowie doskonalili j陑yk niemiecki, a uczniowie i nauczyciele szko硑 partnerskiej podejmowali nie秏ia砮 próby nauki j陑yka polskiego.
Pozytywna opinia przekazana przez uczniów, szczególnie ze szko硑 partnerskiej, w ankietach ewaluacyjnych, jest dla nauczycieli najwi阫sz nagrod i motywacj do zaanga縪wania w polsko – niemieck wymian m硂dzie縴 w przysz硂禼i.

Dzi阫uj rodzicom uczniów, którzy go禼ili u siebie m硂dzie niemieck i swoj trosk i serdeczno禼i przyczynili si do stworzenia wspania砮j atmosfery, w której up硑n背 pobyt naszych go禼i. Dzi阫uj dyrekcji szko硑 i nauczycielom pomagaj眂ym w realizacji projektunaszym germanistkom: paniom: Ma砱orzacie ieczkowskiej, która wspiera砤 mnie podczas przygotowa do projektu i przez ca硑 czas jego realizacji, Joannie Czepirskiej i Beacie Czerniejewskiej.


Realizacja projektu by砤 mo縧iwa dzi阫i finansowemu wsparciu Polsko - Niemieckiej Wspó硃racy M硂dzie縴.

 

Koordynator projektu Ewa Balcerzak