Spotkanie podsumowujce realizacj projektu zagranicznych praktyk zawodowych w Lizbonie.

        W dniu 10 padziernika 2017 r. w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim odbyo si spotkanie podsumowujce realizacj projektu zagranicznych praktyk zawodowych w Lizbonie. Projekt „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” by realizowany dziki wspófinansowaniu przez Uni Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wadz lokalnych: pan Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego, pan Marek Gabriel – Naczelnik Wydziau Edukacji, pan Patryk Gabriel – Etatowy Czonek Zarzdu Powiatu Starogardzkiego, przedstawiciele pracodawców i prasy oraz nauczyciele, uczniowie i koordynatorzy projektu. Projekt by realizowany od grudnia 2015r. Najwaniejszym jego etapem byy wyjazdy dwóch grup uczniów (cznie 28 uczniów ksztaccych si w zawodzie - technik informatyk) na praktyki zawodowe w stolicy Portugalii - Lizbonie. Praktyki odbyway si w firmie CINEL.

        Rezultatem projektu byo podwyszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie kompetencji jzykowych oraz komunikacji interpersonalnej. Istotne byo równie nawizanie kontaktów osobistych i zawodowych oraz umiejtno wspóycia i wspópracy z ludmi. Uczestnicy projektu uzyskali lepsze zdolnoci jzykowe, wiksz pewno siebie i poczucie wasnej wartoci.

Spotkanie otworzy Dyrektor szkoy pan Tadeusz Burczyk. Gos zabrali równie: Konsul Generalny Hiszpanii pan Maciej Dobrzyniecki oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Starosta Powiatu pan Leszek Burczyk i pan Patryk Gabriel. Nastpnie Dyrektor Szkoy wrczy zaproszonym gociom pamitki – albumy z odbytych przez uczniów praktykzawodowych.

       Po omówieniu projektu wrczono równie nagrody w konkursie na nejlepsz  prezentacje multimedialne z odbytych praktyk zagranicznych. Nagrody otrzymali: Krzysztof Doering za pierwsze misce w konkursie, Andrzej Nurek za drugie oraz ex aequo Patryk Landowski i Marcin Maliszewski za trzecie miejsce w konkursie.

Kolejnym etapem spotkania byo wrczenie uczniom certyfikatów, europasów oraz pamitkowych albumów przygotowanych przez koordynatora projektu.  Zaproszeni gocie mieli take moliwo obejrzenia  zdj na przygotowanej wystawie.

 

Koordynator projektu

  Andrzej Prabucki